Relevante informatie Stichting Bewoners033.nl

De Stichting Bewoners033.nl heeft in 2015 de ANBI status van de belastingdienst verkregen, zodat de giften niet belastingplichtig zijn.
Deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vereist transparantie over onze doelen en prestaties. Conform de vereisten van de belastingdienst publiceren wij als volgt de volgende informatie op onze website:

 • De naam van de Stichting is ‘Stichting Bewoners033.nl’ en deze stichting is opgericht op 31 december 2014 bij Notaris Veldhuizen te Amersfoort.
 • Deze stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 62.30.6995
 • Deze stichting staat bij de belastingdienst bekend onder het RSIN/fiscaal nummer: 8547.58.112
 • Het contactadres van de secretaris van het bestuur is: Nieuwerhoek 34, 3813RS  Amersfoort
 • Het contactadres voor e-mails is: redactie@bewoners033.nl
 • Een korte omschrijving van de doelstelling is: Bewoners033.nl is een stichting met als doel om bewonersinitiatieven in de gemeente Amersfoort inzichtelijke te maken, onderling af te stemmen, te verbinden en te versterken. De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers. De exacte omschrijving van het doel van de stichting staat in artikel 2 van onze statuten. Lees via deze linkonze statuten.
 • De stichting heeft volgens de statuten een bestuur van tenminste drie leden, die uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemt. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaren met maximaal twee aansluitende herbenoemingen.

De hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan:

Voor Bewoners033 staat het perspectief van mensen die initiatieven nemen als inwoner van Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen altijd voorop.

We zijn zichtbaar en beschikbaar door…

  • Broedplaats, Samen maken we Amersfoort! (4x per jaar): Een bijeenkomst waarin bewoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort verder willen helpen, elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor Amersfoort.
  • Advies033: praktische ondersteuning (in ontwikkeling):Een netwerk van ervaringsdeskundigen die (op aanvraag) ingeschakeld kan worden om initiatiefnemers advies te geven bij het starten, uitwerken en uitvoeren van hun initiatief.
  • Burgerborrel: kennis maken = kennis delen. Een netwerkbijeenkomst voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad Amersfoort inzet: vrijwilligers, gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in actieve bewoners.
  • Buurtwetertegel: waardering voor inzet: Een speciaal (door een lokale kunstenaar) ontwikkeld kunstwerk dat wordt uitgereikt als blijk van waardering aan vrijwilligers in Amersfoort die zich op een onderscheidende manier inzetten voor hun buren en hun buurt.

Focuspunten voor 2022-2023:

  1. Meer bewoners bereiken
   • Bekendheid en vindbaarheid vergroten
   • Communicatie versterken/bereik vergroten
  2. Doorontwikkelen bovengenoemde producten
  3. Ontwikkelen nieuwe producten:
   • Een Toolkit met gereedschap voor de PDCA-cyclus (Plan – Do – Check – Act). Hierin zit het basisgereedschap voor alle fasen van een initiatief. De Toolkit komt digitaal beschikbaar. Graag ontwikkelen we dit samen met andere betrokken partijen, waarbij Indebuurt033 en Stadskrachtacademie Amersfoort en onderwijscentra belangrijke spelers zijn.
   • Broedplaats op scholen: Om meer te weten te komen wat jongeren belangrijk vinden voor hun stad gaan we de ‘Broedplaats op scholen’ organiseren met leerlingen, op twee niveaus: basisschool en middelbare school.
  4. Vergroten capaciteit/expertise Bewoners033: vrijwilligers vanuit de gemeente, en stagiairs vanuit de lokale HBO.

Sinds 1 juli 2021 bestaat het bestuur uit:

 • Voorzitter: Jan Huurdeman
 • Secretaris: Jan Kooning
 • Penningmeester: Thijs van Veen
 • Volgens artikel 4 van de statuten ‘genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld’. De stichting wil actieve vrijwilligers een vorm van vrijwilligersvergoeding geven, afhankelijk van de financiële positie van de stichting. De stichting heeft geen personeel in dienst.

ANBI documenten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Verslag van de balans van baten en lasten 2017-2019
Beleidsplan 2021 2022 Stichting Bewoners 033