Burgerinitiatieven gaan elkaar versterken

Burgerinitiatieven gaan elkaar versterken

Op de Hoge School Utrecht, vestiging Amersfoort, vond woensdagavond 26 november de Vervolgconferentie ‘Samen sterk in visie en beleid’ van het BewonersWeb plaats. Zo’n 20 gangmakers van Burgerinitiatieven (BI’s), studenten van de HU en docenten namen deel aan twee sessies rond de vraag hoe BI’s elkaar praktisch kunnen versterken en op welke wijze zij en de gemeente goede partners worden zijn in de samenwerking rond diverse initiatieven in Amersfoort.
De vraag hoe BI’s elkaar van dienst kunnen zijn, leverde een groot aantal matches op, die varieerden van het meedenken rond strategische en technische vragen tot de wens nauwer te gaan samenwerken. Daarmee werd een stap gezet op de weg naar het maken van dwarsverbindingen, het uitwisselen van kennis en expertise en het versterken van beginnende initiatieven.
De tweede sessie ging over de vraag hoe BI’s en de gemeente Amersfoort goede en gelijkwaardige partners kunnen zijn rond de vele initiatieven die stedelijk en op buurt en wijkniveau georganiseerd worden.
Daarbij werd geconstateerd dat zowel de gemeente als BI’s in een gemeenschappelijk proces van transformatie zitten waarin dialoog en samen ‘opdenken’ rond tal van vraagstukken vraagt om een open communicatiestructuur.
Ook werd geconstateerd dat BI’s die gefaciliteerd willen worden door de gemeente vaak tal van hobbels en belemmeringen ervaren in relatie met de gemeente. De kunst is dan deze beperkingen positief aan te wenden als fase van kwaliteitsverbetering van het initiatief en het verbreden van de bekendheid van het project.
Een bescheiden ‘niet geoormerkte” subsidiepot kan startende BI’s helpen om bijvoorbeeld kosten van bijeenkomsten en zaalhuur vergoed te krijgen.
Het koppelen aan een regieambtenaar, die gedurende het gehele traject door alle gemeentelijke afdelingen aan een bewonersinitiatief verbonden blijft en gekozen wordt door bewoners, kan veel bureaucratische vertraging voorkomen.
Rond de overname van gemeentelijk vastgoed door de burger moet naast de economische waardebepaling ook worden uitgegaan van de ‘maatschappelijk business case’, de besparing die het project oplevert door de diensten die rond ontmoeting, zorg en welzijn, aan een wijk of buurt geleverd worden. Zo worden overnames door de burger betaalbaar, zonder dat er gesleuteld hoeft te worden aan de marktconforme tarieven voor vastgoed.
Binnenkort zullen de samenwerkende BI’s de resultaten presenteren aan de stad en de gemeente.

Delen
27 november 2014No comments

Geef een reactie