Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Bouwen en wonen

Stadmakerfonds zoekt stadmakers met een vastgoedvraag

Het Stadmakerfonds startte aan het begin van 2020 in de Provincie Utrecht. Met het financieren van de Utrechtse circulaire broedplaats ‘het Hof van Cartesius‘ werd het eerste initiatief bestendigd. Ondanks (en misschien wel door) de heersende pandemie ontstaan er steeds meer bottom-up initiatieven in steden en dorpen. Zij laten veerkracht en solidariteit zien tussen bewoners, ondernemers, fondsen, ambtenaren en bedrijven in de stad. Het Stadmakersfonds is er om deze initiatieven met financiering te helpen tot duurzame maatschappelijke coalities door ze een plek in de stad te bieden.

Ook ‘Het Parkhuis‘ in Amersfoort is gefinancierd door het Stadmakersfonds. Door het bewonersinitiatief ‘Elisabeth Groen’ is er in de wijk Randenbroek op de plek van het voormalige Elisabeth ziekenhuis een stadspark aangelegd. De gemeente gaf de voorwaarde dat het initiatief ook een herbestemming zou vinden voor het monumentale ketelhuis dat als enige behouden zou blijven. Dat is het Parkhuis geworden. In het stadspark rondom het Parkhuis kunnen bewoners zich als vrijwilliger aanmelden, het Parkhuis is een ontmoetingsplek geworden voor bewoners en iedereen is er welkom. Zij huisvesten een inclusieve kinderopvang, bieden tegen sociale tarieven werkruimte aan maatschappelijke huurders, en kunnen mensen er een drankje en een hapje doen en is er ruimte voor het organiseren van evenementen en vergaderingen.

Stadmakersinitiatieven creëren maatschappelijke waarde, maar doen dat vaak tijdelijk doordat zij geen zeggenschap hebben over het (gehuurde) vastgoed. Dit wil het Stadmakersfonds voorkomen. Het Stadmakersfonds helpt stadmakers om zich te bestendigen door zeggenschap te krijgen over het (nog te bouwen) vastgoed zodat degenen die een plek kleur geven niet op den duur verdwijnen.

Ben of ken jij een gepassioneerde stadmaker met een vastgoedvraag (in de provincie of stad Utrecht)? Neem dan contact op met het Stadmakersfonds via info@stadmakersfonds.nl of telefonisch via 06 38 28 14 19.

3 mei 2021 / door / in ,
In gesprek met (belangen)vereniging “Bezorgd Liendert” (maart 2021)

Door Guus van Scharrenburg

In de regiokrant van het AD van 6 januari j.l. maakte ik kennis met het burgerinitiatief “Bezorgd Liendert” dat de leefbaarheid in de wijk Liendert wil vergroten -of in ieder geval bewaken dat deze niet vermindert.
De redactie van deze website Bewoners033.nl gaf bij mij aan dat dit initiatief met deze nobele doelstelling zich nog niet had aangemeld en dientengevolge niet te vinden was op onze site (NB: nu wel!). Reden om contact op te nemen met het bestuur van “Bezorgd Liendert” om wat meer details te weten te komen over het ontstaan en het wel en wee van dit burgerinitiatief.

De verwachting was dit interessante en leerzame informatie zou gaan opleveren.  En bruikbaar, want er zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer mondige burgers zijn, die niet zelden problemen hebben met gemeentelijke plannen, wat betreft bouw (flats, windmolens, zonneparken) of energietransitie (van het gas af). Vele burgers willen graag in een vroeg stadium kunnen meedenken over plannen en alternatieve mogelijkheden willen bespreken met de gemeente of provincie. Graag “Starten (met overleg) voor de Start (met uitvoering)” daadwerkelijk toepassen. Ook bij de energietransitie wordt dit ten zeerste aanbevolen (advies commissie Brenninkmeijer, maart 2021), omdat de acceptatie van in overleg genomen beslissingen, die haalbaar en aanvaardbaar zijn voor belanghebbenden, zal toenemen.

Het gesprek met Eric Sprangers, bestuurslid van de vereniging “ Bezorgd Liendert” vond in deze coronatijd natuurlijk online plaats. Eric is in 2012 vanuit het westen (“Hagenees”) naar Amersfoort gekomen en woont in het westelijke deel van de wijk Liendert in een oude boerderij.

Nadat hij kennis had genomen van de hoogbouwplannen van de gemeente op de voormalige locatie van het zwembad Liendert (een torenflat van 12 of meer verdiepingen) werd een actiecomité opgericht (2018) samen met zijn vrouw en Francis Hazekamp. De hoogbouw zou naar verwachting problemen opleveren voor het woongenot (zoals een grote slagschaduw) en de (verkeer)infrastructuur van de bestaande wijk Liendert was hier ook niet op berekend.

Er zijn ondertussen al weer meerdere bouwplannen in de wijk Liendert, zoals aan de Zangvogelweg (19 verdiepingen, 60 m hoog) en de Zwaluwstraat waar Bezorgd Liendert actief namens de wijk bij betrokken is.

Eric gaf aan, dat met de gemeente in gesprek komen over het bestemmingsplan Zangvogelweg niet erg soepel verliep. Het bleek ook noodzakelijk om als informele (belangen) vereniging “Bezorgd Liendert” (2018) verder te gaan, anders kun je niet goed functioneren als gesprekpartner en stappen ondernemen.

Er waren wel informatiebijeenkomsten geweest over de hoogbouw Zangvogelweg in Liendert georganiseerd door de projectontwikkelaar, maar dat was zeker geen overleg zoals bedoeld als een tijdige start met een echte discussie (kortom een juiste “Start voor de start”). Ook bestaat de indruk dat de gemeente wat betreft de bouwplannen in de wijk Liendert een “salami” tactiek toepast; steeds kleine stukjes erdoor drukken en niet kijken naar de impact op de wijk van alle bouwplannen tezamen.

De vereniging probeert alleen via burgerlijke gehoorzaamheid en de daarvoor beschikbare routes bijvoorbeeld het aangedragen Zangvogelweg alternatief (twee lagere woontorens) bespreekbaar te krijgen.

Alhoewel het contact met de gemeente (Raad en B&W) aanzienlijk is verbeterd, heeft de vereniging toch moeten besluiten om naar de Raad van State te gaan om het bestemmingsplan aan te vechten en aan te geven dat de gemeente dit bestemmingsplan heeft goedgekeurd zonder de juiste procedures te volgen.

De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) en de vereniging Bezorgd Liendert hebben samen de zaak ingediend bij de Raad van State. Er was gevraagd om opschorting, maar dat verzoek is in februari 2021 afgewezen door de rechter.  De projectontwikkelaar kan door met het aanvragen van de bouwvergunningen. Begin juni zal het beroep inhoudelijk behandeld worden bij de Raad van State. De SGLA levert dan ook weer de benodigde juridische bijstand (de burgers van de wijk Liendert behoren niet tot de draagkrachtigste). Dat wordt spannend.

Naast deze zaak over het bestemmingsplan Zangvogelweg houdt de vereniging Bezorgd Liendert zich momenteel ook bezig met een petitie tegen de uitbreiding van het aantal goederentreinen door Amersfoort en als een van de belanghebbenden met de meer gedetailleerde invulling van de bouwplannen voor het zwembad terrein. Kortom met andere zaken die belangrijk zijn voor de wijk.

Het hogere doel is, dat de gemeente beseft, dat in de huidige tijd een goede start met tijdige inspraak van belanghebbende burgers echt noodzakelijk is om via de juiste procedure tot een beslissing te komen. Pogingen daaraan te ontsnappen zijn niet democratisch.

Mochten burgers die dit lezen zich ook bezorgd maken over de leefbaarheid in hun wijk door gemeentelijke plannen en advies voor een eigen plan van aanpak wensen; bij de vereniging Bezorgd Liendert (Bezorgdliendert.nl) en de SGLA (sgla.nl) is expertise te vinden, gebaseerd op eigen ervaringen en netwerk.

 

29 maart 2021 / door / in , , ,
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021 / door / in , , , , , , , , , , , , , , ,
Raad van State gevraagd zich te buigen over kwestie woontoren Liendert

Uit De Stad Amersfoort 6 januari 2021:

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft samen met Vereniging Bezorg Liendert een beroep aangetekend bij de Raad van State. Op die manier hopen ze de bouw van een 60 meter hoge woontoren aan de Zangvogelweg tegen te houden. Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeente over het bestemmingsplan. 

De bezwaarmakers opperen dat de bouw van de woontoren zal zorgen voor verkeersoverlast en milieuproblematiek in de hand zal werken. ,,Met name de belangen en aangedragen zorgpunten van de bewoners van Liendert zijn onvoldoende meegenomen in de besluitvorming’’, zegt Bezorgd Liendert.  Ze stellen dat er tot een ‘betere invulling’ van het plangebied gekomen kan worden: ,,Dat zowel aansluit op de behoefte van de gemeente als de behoefte van de bewoners.”

Volgens de vereniging en koepelorganisatie heeft het gebrek aan participatie van bewoners en het laten meewegen van belangen van bewoners geleid tot het indienen van het beroepschrift.

Meer informatie vindt u op de uitgebreide website van de Vereniging Bezorgd Liendert.

10 januari 2021 / door / in
Windenergie? Altijd participatieplan samen met de omgeving

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe gedragscode is afgesproken die de belangrijke rol van omgeving (omwonenden) vastlegt bij ontwikkeling van windparken op land.

Een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft de richtlijnen vernieuwd voor het plaatsen van windmolens op land in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Windmolens op land zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar in de praktijk is dat vaak een hele uitdaging; zowel technisch, financieel als maatschappelijk . Bestuurders en ontwikkelaars krijgen te maken voor- en tegenstanders onder direct omwonenden, (lokale) natuurverenigingen, (lokale) politici en landeigenaren. Om alle belangen recht te doen, hebben de brancheorganisaties, de natuur-en milieuorganisaties samen met de omwonenden-vertegenwoordigers de richtlijnen vernieuwd.

De ondertekenaars van de code zijn de brancheorganisatie NWEA, de belangenvereniging voor omwonenden windturbines (NLVOW), Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en de koepel van energiecoöperaties Energie Samen. Samen vertegenwoordigen deze organisaties een brede waaier van mensen en hun belangen.

Uitgangspunt van de gedragscode is om alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij volwaardig kunnen meepraten over onder meer zichtbare veranderingen in het landschap en hun participatie. Door de vele, soms tegenstrijdige, belangen is het, net als bij andere ruimtelijk projecten, nooit mogelijk iedereen 100% tevreden te stellen. De hernieuwde gedragscode helpt om zorgvuldig iedereen te betrekken die belang heeft, alle belangen af te wegen en samen tot oplossingen te komen.

Altijd een participatieplan
De gedragscode onderschrijft het belang van reguliere communicatie zowel voor, tijdens als na de ontwikkeling van een windpark. Het beleid en het proces worden vastgelegd in een participatieplan dat samen met de omgeving wordt opgesteld. De vernieuwde gedragscode voorziet in een gebiedsgerichte aanpak en besteedt, conform de afspraken uit het Klimaatakkoord, aandacht aan lokaal eigendom. Ook is er specifieke aandacht voor landschap & natuur.

Financiële participatie
De ondertekenaars van de vernieuwde gedragscode roepen overheden op om vanaf het begin te overleggen met de omgeving, ook als een (lokale) overheid al heeft besloten in welk gebied een windproject moet komen. In ieder windpark op land is een vorm van financiële participatie mogelijk. Het richtbedrag voor de bijdrage van de initiatiefnemers is 0,40 tot 0,50 euro/MWh. Verschillende voorbeelden zijn opgenomen in de participatiewaaier. De initiatiefnemer bepaalt samen met de omgeving welke vormen van participatie het meest geschikt zijn voor een specifiek project. Uitgangspunt is om direct omwonenden financieel meer te laten meeprofiteren dan mensen die verder weg wonen.

Rob Rietveld, De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines: ‘Om de opgave van wind in de energietransitie te kunnen realiseren vereist dit acceptatie van de omgeving. Dit betekent samen met de omwonenden aan de slag en zeker niet over de hoofden van die omwonenden. Deze gedragscode toont dat de ontwikkelaars die dit onderschrijven hier invulling aan willen geven. Gezamenlijk optrekken voor goede inpassingen en lusten en lasten eerlijker verdelen!’

Gedragscode bevestigt belangrijke rol omgeving bij wind op land

14 december 2020 / door / in , ,
Klimaatambassadeurs (vrijwillig) gaan van start en je kunt er nog bij…

Uit de nieuwsbrief van de Natuur- en milieufederatie Utrecht

Met maar liefst 50 geïnteresseerden was donderdag 26 november de aftrap van het nieuwe NMU-project ‘klimaatambassadeurs’. Onder de deelnemers, die vanuit alle hoeken van de provincie deelnamen aan deze digitale startbijeenkomst, was veel enthousiasme en interesse om mee te doen. Vanaf 2021 gaan meerdere klimaatambassadeurs aan de slag om samen met anderen huis, tuin en buurt klimaatbestendiger te maken.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we in toenemende mate te maken krijgen met wateroverlast, hitte of juist droogte. We kunnen ons daar tegen wapenen door onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten. Maar veel mensen weten niet hoe dat moet of vinden het lastig om te weten waar ze moeten beginnen.

De NMU leidt daarom bewoners en vrijwilligers op tot klimaatambassadeur. De ambassadeurs helpen andere bewoners in hun gemeente met vragen en advies. Ook organiseren de ambassadeurs activiteiten om andere bewoners te enthousiasmeren en gezamenlijk aan de slag te gaan.

De NMU leidt de ambassadeurs op en traint ze via een basistraining van enkele avonden rondom verschillende onderwerpen. Samen met de ambassadeurs zorgen we verder voor bekendheid van de ambassadeurs en bieden we ondersteuning bij hun activiteiten.

Heb je de startbijeenkomst gemist, of wil je nog meer informatie? Aanmelden als klimaatambassadeur kan nog steeds. Stuur een mail naar j.van.bree@nmu.nl voor meer informatie of om je aan te melden bij interesse.

https://www.nmu.nl/nieuws/klimaatambassadeurs-gaan-van-start

14 december 2020 / door / in , ,