Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Duurzaamheid

Toepassing Theory of Change kan impact van groene burgerinitiatieven vergroten

Op de site van Nature Today staat een interessant artikel over een onderzoek naar de effectiviteit van groene burgerinitiatieven.
Bij twee duurzaamheidsinitiatieven (Tiny Forests en strandopruimacties) is gekeken naar de visie van burgers en maatschappelijke organisaties op hoe hun activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste maatschappelijke verandering richting een natuurvriendelijke samenleving. Welke optimale inzet van strategie, hulpbronnen en netwerken draagt bij aan maatschappelijke impact?

 

22 maart 2021 / door / in ,
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021 / door / in , , , , , , , , , , , , , , ,
Intentieovereenkomst getekend over zonnepanelen op geluidswal Zielhorsterweg

Langs de Zielhorsterweg (tussen Zielhorst en het spoor) loopt een geluidswal die pal op het zuiden ligt. Dat vraagt, dat róépt toch om zonnepanelen? Dat heeft een groep actieve Schothorstenaren samen met anderen ook gedacht en is met het idee naar de gemeente gestapt.

Nu is er een intentieverklaring getekend tussen de gemeente en de bewoners voor het plaatsen van maximaal 3000 zonnepanelen aan de geluidswal. Zie de artikelen in De Stad Amersfoort en het AD voor meer details, en de website van Zon op Amersfoort, waar het project ondergebracht is.

1 februari 2021 / door / in ,
Tweede zonnecentrale gepland op boerderij Breevoort

Zon op Hoogland is van plan een tweede project zonnepanelen bij boerderij Breevoort in Hoogland te starten in het kader van postcoderoosregeling (Regeling Verlaagde tarief Energiebelasting). In juli 2020 is op Breevoort al een eerste zonnecentrale in bedrijf genomen, die nu volop groene energie levert.

Zon op Hoogland Coöperatie U.A. is een energiecoöperatie voor inwoners van Eemland. Door gebruik te maken van het dak van een bedrijfsgebouw of boerderij kunnen mensen die geen zonnepanelen op hun dak willen hebben of niet kunnen hebben, toch hun energierekening verlagen en bijdragen aan een meer duurzame wereld.

Het gaat bij dit project om ruim 200 panelen. Dat betekent dat men één of meer certificaten kan kopen. Een certificaat vertegenwoordigt een waarde van 250 kWh en zal ca. € 240,- kosten. In dat bedrag van € 240,- zit een marge van € 40,- die u terugkrijgt als de kosten juist zijn begroot. Uiteindelijk beslist de Algemene Ledenvergadering wanneer dat zal zijn.

Met dat certificaat kunt u jaarlijks uw energiebelasting terugvorderen bij uw energiemaatschappij. Over een verbruik van 250 kWh is dat ongeveer € 27,50. De stroom die de installatie opbrengt, verkoopt de coöperatie aan een groene energieleverancier. Die opbrengst is nodig om de kosten van de coöperatie te dekken. Wat daarvan overblijft, na aftrek van de coöperatiekosten, wordt ook jaarlijks aan de leden van de coöperatie uitgekeerd.

Uitgaande van een kostprijs van € 200,- en energiebelasting van € 27,50 per 250 kWh, is de terugverdientijd ongeveer 7-8 jaar. Men kan meedoen als men in één van de volgende postcodegebieden woont: 3828, 3812, 3813, 3822, 3823, 3824, 3741, 3751, 3752, 3764, 3768.

Om mee te doen dient men een voorinschrijving te doen bij de koepelcoöperatie Zon op Nederland: www.zonopnederland.nl  Daar moet men – als u nog geen lid bent – zich eerst registreren. Dan kiest u de voorinschrijving bij project Breevoort II en vult daar uw gegevens zo compleet mogelijk in.

Het lidmaatschap bij Zon op Hoogland kost eenmalig € 35,- en wordt pas gefactureerd als u ook daadwerkelijk het lidmaatschap ondertekent. Daar krijgt u – als het project doorgaat – een apart formulier voor.

Voorinschrijving verplicht tot niets. Het geeft de coöperatie een beeld of er genoeg belangstelling voor dit project is. Verdere informatie vindt men op : www.zonophoogland.nl.

J. Bijvank
voorzitter, Zon op Hoogland U.A.

21 december 2020 / door / in ,
Windenergie? Altijd participatieplan samen met de omgeving

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe gedragscode is afgesproken die de belangrijke rol van omgeving (omwonenden) vastlegt bij ontwikkeling van windparken op land.

Een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft de richtlijnen vernieuwd voor het plaatsen van windmolens op land in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Windmolens op land zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar in de praktijk is dat vaak een hele uitdaging; zowel technisch, financieel als maatschappelijk . Bestuurders en ontwikkelaars krijgen te maken voor- en tegenstanders onder direct omwonenden, (lokale) natuurverenigingen, (lokale) politici en landeigenaren. Om alle belangen recht te doen, hebben de brancheorganisaties, de natuur-en milieuorganisaties samen met de omwonenden-vertegenwoordigers de richtlijnen vernieuwd.

De ondertekenaars van de code zijn de brancheorganisatie NWEA, de belangenvereniging voor omwonenden windturbines (NLVOW), Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en de koepel van energiecoöperaties Energie Samen. Samen vertegenwoordigen deze organisaties een brede waaier van mensen en hun belangen.

Uitgangspunt van de gedragscode is om alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij volwaardig kunnen meepraten over onder meer zichtbare veranderingen in het landschap en hun participatie. Door de vele, soms tegenstrijdige, belangen is het, net als bij andere ruimtelijk projecten, nooit mogelijk iedereen 100% tevreden te stellen. De hernieuwde gedragscode helpt om zorgvuldig iedereen te betrekken die belang heeft, alle belangen af te wegen en samen tot oplossingen te komen.

Altijd een participatieplan
De gedragscode onderschrijft het belang van reguliere communicatie zowel voor, tijdens als na de ontwikkeling van een windpark. Het beleid en het proces worden vastgelegd in een participatieplan dat samen met de omgeving wordt opgesteld. De vernieuwde gedragscode voorziet in een gebiedsgerichte aanpak en besteedt, conform de afspraken uit het Klimaatakkoord, aandacht aan lokaal eigendom. Ook is er specifieke aandacht voor landschap & natuur.

Financiële participatie
De ondertekenaars van de vernieuwde gedragscode roepen overheden op om vanaf het begin te overleggen met de omgeving, ook als een (lokale) overheid al heeft besloten in welk gebied een windproject moet komen. In ieder windpark op land is een vorm van financiële participatie mogelijk. Het richtbedrag voor de bijdrage van de initiatiefnemers is 0,40 tot 0,50 euro/MWh. Verschillende voorbeelden zijn opgenomen in de participatiewaaier. De initiatiefnemer bepaalt samen met de omgeving welke vormen van participatie het meest geschikt zijn voor een specifiek project. Uitgangspunt is om direct omwonenden financieel meer te laten meeprofiteren dan mensen die verder weg wonen.

Rob Rietveld, De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines: ‘Om de opgave van wind in de energietransitie te kunnen realiseren vereist dit acceptatie van de omgeving. Dit betekent samen met de omwonenden aan de slag en zeker niet over de hoofden van die omwonenden. Deze gedragscode toont dat de ontwikkelaars die dit onderschrijven hier invulling aan willen geven. Gezamenlijk optrekken voor goede inpassingen en lusten en lasten eerlijker verdelen!’

Gedragscode bevestigt belangrijke rol omgeving bij wind op land

14 december 2020 / door / in , ,