Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Duurzaamheid

Participatiegids voor participatie over ruimtelijke ontwikkelingen

Om ervoor te zorgen dat initiatiefnemers weten wat ze moeten doen en belanghebbenden weten wat ze kunnen verwachten, heeft de gemeente een participatiegids opgesteld.

De participatiegids biedt handvatten voor iedereen die een plan heeft, van een nieuwe schuur tot een nieuwe woonwijk, dus niet alleen voor burgerinitiatieven maar ook voor burgers en bedrijven. Voor de meest complexe ontwikkelingen staat er een stappenplan in de gids, waarin precies staat wanneer een initiatiefnemer in gesprek gaat met belanghebbenden en wanneer de gemeenteraad of het college een besluit krijgt voorgelegd.

Het doel van deze participatiegids wordt in de gids zelf als volgt beschreven:

Deze participatiegids is een richtingwijzer voor het betrekken van belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Met ruimtelijke ontwikkelingen bedoelen we alle ontwikkelingen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit loopt uiteen van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. Of van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de stad.

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet, die vanaf 2022 geldt, onderstreept nog eens het belang van deze participatie.

Op deze pagina van de website van de gemeente kun je de participatiegids (17 pagina’s) downloaden, en op deze pagina vind je meer informatie.

Deels overgenomen van www.amersfoort.nl

3 augustus 2020 / door / in , ,
Broedplaats dinsdag 15 september 2020

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort verder willen helpen elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor Amersfoort!

Bij de Broedplaats kan iedereen een pitch doen of een presentatie geven van max. 3 minuten. In die pitch of presentatie kan het gaan over een idee of vraag waar de spreker met anderen over wil spreken. Soms gaat dat over een heel pril idee “wat zou het toch mooi zijn als…” of “het kan toch niet zijn dat…”. En soms hebben zij het ook hele concrete vragen: “kan iemand mij helpen met dit of dat…”Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke spreker zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. In de praktijk blijkt elke keer dat iedereen met leuke nieuwe ideeën en suggesties voor Amersfoort naar huis gaat.

De Broedplaats is altijd op wisselende locaties in Amersfoort. Bewoners033 laat daarmee ook zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Zo krijgen initiatieven de kans zich te presenteren bij een diverse groep van Amersfoorters. Ook zo maken we samen Amersfoort. Deze keer vindt de Broedplaats op het gemeentehuis plaats, zoals eens per jaar het geval is.

Deze broedplaats begint om 16:00 uur (inloop vanaf 15.45) en tot ongeveer 17.30 zijn er de pitches en de tafelgesprekken. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd (gratis) voor wie daar gebruik van wil maken, om informeel verder te kunnen praten.

AANMELDEN
Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens !

1 augustus 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
Provinciale subsidie vitale wijkaanpak Soesterkwartier

Nieuwsbericht Gemeente Amersfoort – 17 juli 2020

4 miljoen van provincie voor vitale wijkaanpak Soesterkwartier

Soesterkwartier krijgt 4 miljoen euro subsidie van de provincie voor investeringen in het vitaler maken van de wijk. Provinciale Staten besloten dit afgelopen woensdag. Voor de precieze besteding van de subsidie wordt samen met bewoners, bedrijven en belanghebbenden uit het Soesterkwartier een plan gemaakt. Met het geld van de provincie wordt geïnvesteerd in een gezonde en veilige leefomgeving, groen en duurzaamheid, verkeer, onderwijs en armoedebestrijding.

Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten en activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid, die werkgelegenheid stimuleren, het groen en speelplekken verbeteren en gezond leven bevorderen. Het geld kan dus worden besteed aan sociale en fysieke projecten, of een combinatie ervan. Een straat anders inrichten omdat het veiliger wordt maar door die inrichting ook tot meer onderling contact leidt, is daar een voorbeeld van.

Betrokkenheid bewoners Soesterkwartier

In het gesprek dat de gemeente dit najaar start, moeten uiteindelijk ook keuzes gemaakt worden, want met het geld kan niet alles aangepakt worden. Eerst wordt bij bewoners heel breed opgehaald welke wensen en ideeën er zijn. Daarna wordt in overleg met alle betrokkenen een prioritering aangebracht.

De gemeente legt zelf maximaal 9,5 miljoen euro bij als cofinanciering. Dit komt uit al in de begroting gereserveerd budget voor geplande activiteiten. Het totale bedrag komt hiermee op 13,5 miljoen euro. Dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in groen, duurzaamheid en fysieke verbindingen van het Soesterkwartier met het gebied Langs Eem & Spoor. Bij alle investeringen wordt goed gekeken hoe de ene investering de ander versterkt.

De bijdrage van de provincie is onderdeel van de vitale wijkaanpak van provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten kondigden november vorig jaar aan te willen investeren in het Soesterkwartier en Langs Eem & Spoor. De provincie investeert in verschillende wijken in de regio Utrecht die een impuls nodig hebben om vitaler te worden.

18 juli 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
Bijdrage Toekomstfonds voor vier duurzame initiatieven

Nieuwsbericht gemeente Amersfoort 15-7-2020

Bijdrage Toekomstfonds voor vier duurzame initiatieven

Met het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die meehelpen bij het creëren van een circulaire economie en CO₂-neutrale stad. De vier projecten die dit jaar geld uit dit fonds ontvangen, dragen bij aan hergebruik van grondstoffen en aan meer groen in Amersfoort.

Fatma Koşer Kaya, wethouder Circulaire Economie: “Amersfoorters hebben ontzettend veel creatieve en innovatieve ideeën voor onze stad. Bijvoorbeeld door afval als grondstof te behandelen, en Amersfoort zo door hergebruik duurzamer te maken. Met het Toekomstfonds kunnen dit soort goede plannen van inwoners en ondernemers worden uitgevoerd.”

Voor dertien projecten is een subsidieaanvraag gedaan. Vier daarvan krijgen na beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie een financiële ondersteuning:

  • De Stadszagerij is een houtzagerij die Amersfoortse bomen na het zagen en drogen een nieuwe bestemming geven. Daarnaast bieden zij mensen met een begeleidingsvraag de kans om ambachtelijke kennis in houtbewerking op te doen.
  • Jarga ontwikkelt concepten voor circulair bouwen, waarin wordt gekozen voor materialen die zijn gericht op oneindigheid, zonder slijtage, onderhoud, veroudering of andere reden tot vervanging of vernietiging.
  • Het project Vraagradar vereenvoudigt het proces om hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren bij nieuwbouw met behulp van een platform.
  • Door Tree Collective Lab wordt een pilot uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoeveel het planten van een boom (financieel) oplevert. De resultaten van dit project worden gebruikt om nieuwe partijen te betrekken om te investeren in bomen.

Een van de voorwaarden om een bijdrage uit het fonds te krijgen, is dat minimaal de helft van de financiering van een project uit eigen geld bestaat. De vier projecten ontvangen in totaal 179.500 euro uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

 

18 juli 2020 / door / in
Campagne windenergiecoöperatie Soesterwijkwiek

“Wij willen wind”

Met deze slogan is de Soesterwijkwiek begonnen met de campagne om met toekomstige ‘molenaars’ in gesprek te gaan.
Het doel is om met liefst twee windturbines aan de rand van industriegebied De Isselt duurzame energie op te wekken. Iedere turbine is goed voor elektriciteit voor zo’n 3.000 huishoudens.
Men wil de molens als coöperatie met bewoners realiseren, zodat initiatiefnemers en bewoners met elkaar het beleid bepalen en met elkaar de vruchten plukken.
Meer informatie op soesterwijkwiek.nl
Als je belangstelling hebt, kun je een e-mail sturen naar info@soesterwijkwiek.nl

18 juli 2020 / door / in ,
Groene Agenda in de zomer: wat zijn jullie plannen?

We hebben onderstaand bericht gekregen van het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie:

Hallo initiatiefnemers van groene en duurzame activiteiten in en om Amersfoort,

De Groene Agenda, uitgegeven door het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie in Amersfoort, komt eens per kwartaal uit.

Net voordat de vorige editie (met daarin van jullie velen een bijdrage) van de Groene Agenda gedrukt zou worden, brak het Corona-tijdperk aan. Helaas moesten de meeste activiteiten geannuleerd worden en kwam daarmee ook de Groene Agenda te vervallen.

We zijn inmiddels aan het overwegen of het zinvol is om een Groene Agenda samen te stellen voor de maanden juli, augustus en september.

De Coronamaatregelen zullen tenslotte nog een poos van kracht zijn. Zijn er in juli, augustus en september alweer genoeg plekken om de Groene Agenda te kunnen neerleggen? En zijn er al voldoende activiteiten in de pijplijn om een boekje mee te vullen?

Graag horen we van jullie! Wat zijn jullie plannen? Organiseren jullie in deze maanden groene en of duurzame (kinder)activiteiten, die niet alleen op de Groene website thuis horen, maar ook in de fysieke uitgave?

We ontvangen graag uiterlijk volgende week maandag 18 mei jullie reactie. Op basis van de ontvangen reacties hakken we een knoop door.

Alvast dank en groeten,
Yudeska Witteman

Gemeente Amersfoort | Centrum voor Natuur en Milieu Educatie|Ondersteuner CNME |T 033 469 4641 | Werkdagen: ma. t/m vrij. (even weken di. en vrij. tot 14.30 uur) | Bezoekadres: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort | T 033 469 5200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl|

Volg Het Groene Huis op facebook https://www.facebook.com/HetGroeneHuisAmersfoort/ 

11 mei 2020 / door / in ,