Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Energie

Briljant Bewonersinitiatief voor de Energietransitie in Nagele

Nagele, gelegen in de Noordoostpolder, was in het begin van zijn bestaan al een levend experiment. Een icoon van Het Nieuwe Bouwen. Hét plattedakendorp. Een modeldorp waar zo’n zestig jaar geleden architecten van De Acht en Opbouw, zoals Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld en tuinarchitect Mien Ruys geschiedenis schreven met hun vernieuwende ideeën over architectuur en stedenbouw. Een plek waar alles kon en mogelijk was.

Dit ooit zo beroemde dorp op de bodem van de Zuiderzee staat nu voor een nieuwe opgave: het wordt één van de eerste ‘zelfvoorzienende’ dorpen van Nederland. Met het innovatieve projectplan Nagele in Balans, wordt energie uit de zomer opgeslagen voor gebruik in de winter. Daarmee wil Nagele net als vroeger weer model staan voor de rest van het land.

Om Nagele opnieuw tot een innovatief dorp te maken dat voorop loopt en het experiment niet schuwt, hebben initiatiefnemers in 2017 een prijsvraag uitgeschreven. De uitvraag was om tot nieuwe oplossingen te komen voor een duurzaam, zelfvoorzienend dorp dat klaar is voor de toekomst. Het ontwerp ‘Nagele in Balans’ is uiteindelijk unaniem tot winnaar gekozen. Dat was in het voorjaar van 2018.

De kern van het plan is de opslag van energie in de vorm van warmte die in de zomer ‘teveel’ is. Door middel van zonnecollectoren die op (platte) daken van woningen liggen wordt in de zomer energie opgewekt en opgeslagen in grote, geïsoleerde, ondergrondse buffers. In de winter worden de woningen ermee verwarmd.

In Nagele zijn acht woningen en een voormalig schoolgebouw wat betreft warmte zelfvoorzienend geworden. Eigen opwek met zonnecollectoren, eigen opslag in een ondergronds waterbekken en eigen warmtevoorziening in de winter. Alles in samenspraak met bewoners, gemeente en de woningcorporatie in het vertrouwen dat het samen gaat lukken. De ambitie is om na deze pilot het hele dorp van eigen warmte te voorzien. Het geleerde wordt dan op grotere schaal toegepast en wellicht ook ver buiten Nagele.

In het boekje Anders Denken, Durven Doen kun je alles lezen over de realisatie van dit project.

 

4 oktober 2021 / door / in ,
Bottom-Up aanpak leidt tot meer bewonerstevredenheid bij warmte-initiatieven

Onderzoek proeftuinen PAW: bewoners significant meer tevreden bij aanpak met bewonersinitiatief

In het onderzoek naar zeven van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) komt naar voren dat in de vier proeftuinen met een bewonersinitiatief de bewoners meer tevreden zijn over de wijkaanpak. Een mooie bevestiging van het belang van het werk van bewonersinitiatieven in de warmtetransitie! Energie Samen Buurtwarmte pleit dan ook voor een andere inrichting van de proeftuinen: begin in wijken waar bewonersinitiatieven al actief zijn. Lees meer en zie het onderzoek.

Meer nieuws voor warmte-initiatieven: voorlopig is de warmtewet van tafel na kritiek van gemeenten en provincies, zie dit nieuwsbericht. We hopen dat een nieuwe versie meer ruimte gaat bieden voor lokale warmte-initiatieven.

30 juli 2021 / door / in ,
Subsidiemogelijkheden voor de energietransitie

Natuur- en milieufederatie Utrecht maakt verscheidene subsidies beschikbaar voor groepen die zich bezighouden met de energietransitie.

Start-up bedrag beschikbaar voor warmte-initiatieven

Wil of ben jij met je wijk/dorp aan de slag met duurzame warmte en wil je hierover afspraken maken met de gemeente? De participatiecoalitie heeft nu voor een aantal initiatieven tot €2.500 beschikbaar om op te starten of dit proces een boost te geven. Het bedrag is vrij inzetbaar: je kan het gebruiken om je initiatief te professionaliseren, een oplossingsrichting voor aardgasvrij (verder) te onderzoeken of (meer) buren te mobiliseren. Voorwaarde is dat de activiteiten bijdragen aan een traject waarbij je initiatief zich samen met de gemeente inzet voor duurzame warmte in de buurt. Heb je interesse? Neem contact op met Jessica Doorn j.doorn@nmu.nl of Sofie ten Have, s.ten.have@nmu.nl.

Nieuwe subsidieregeling energietransitie provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een nieuwe subsidieregeling energietransitie gepubliceerd. Binnen de regeling vallen projecten die bijdragen aan energiebesparing en duurzame opwekking bij bewoners, stimulering energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties, duurzame energieopwekking via collectieven en participatietrajecten, milieustudies en consultancydiensten gericht op investeringen in duurzame energieopwekking en innovatie (haalbaarheidsstudies en pilots). Kortom, veel ruimte om plannen van je initiatief te kunnen gaan uitvoeren! Laat het weten als je wil sparren over de mogelijkheden voor jouw project, via service.energie@nmu.nl.

Voucherregeling Ruimte voor klimaat en energie

Voor concrete ruimtelijke vraagstukken en actuele maatschappelijke opgaves rondom energie besparen, energietransitie, klimaatadaptatie en de Regionale Energie Strategie en koppelkansen ruimte en klimaat staat tot 31 augustus een voucherregeling open. (Semi-)publieke organisaties kunnen een voucher tot €30.000 aanvragen. Interessant voor initiatieven die projecten lokaal willen uitwerken met een ontwerpend onderzoek! Hier vind je meer informatie.

 

30 juli 2021 / door / in
Praat mee over de Transitievisie Warmte

Van de website van de gemeente Amersfoort:

Routekaart naar een aardgasvrije toekomst

Amersfoort werkt samen met partners aan een gezonde, CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. Eén van de maatregelen die hieraan gaat bijdragen is de Transitievisie Warmte, ofwel de routekaart naar een aardgasvrije toekomst. Deze routekaart beschrijft de stappen die nodig zijn om tot aardgasvrije wijken te komen. Op basis hiervan zullen door de gemeente de komende jaren vele gesprekken met bewoners en bedrijven in buurten en wijken worden gevoerd over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, C02-neutrale buurt en wijk. Het college van burgemeester en wethouders legt de Transitievisie Warmte voor definitieve besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte beschrijft route naar aardgasvrije toekomst

Belangrijke uitgangspunten

De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals dat de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én dat de voorgestelde oplos- singen betaalbaar moeten zijn voor bewoners. We weten nog niet alles, daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Ieder vijf jaar actualiseren we de Transitievisie Warmte op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Door innovatie zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

Start voor een gesprek in de stad

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmte- systeem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijk- heden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Reageren op de Transitievisie Warmte

Van 25 mei t/m 24 juni 2021 kunnen inwoners reageren op het stuk. Alle reacties worden gebundeld in één document en aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze reacties ook meegenomen worden in de bespreking door de gemeenteraad. Op www.amersfoort.nl/aardgasvrij zijn filmpjes en een uitleg te vinden. En op 9 juni is er een online bijeenkomst waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier op dezelfde pagina van de gemeentewebsite.

29 mei 2021 / door / in ,
Start besluitvorming over de Regionale Energiestrategie 1.0

Uit een bericht van de gemeente Amersfoort:

Voor een leefbare en gezonde regio Amersfoort is het nodig duurzame energiebronnen te gebruiken. Hiervoor is een plan in de maak waarin op een kaart wordt aangegeven welke plekken geschikt zijn en zouden kunnen zijn voor de opwek van energie via zonnepanelen en windmolens. Op 18 mei 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten het plan voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat gebeurt ook in alle andere regiogemeenten.

Vanaf de start van de RES zijn regelmatig organisaties, belangenvertegenwoordigers en bewonersverenigingen uitgenodigd om mee te denken en praten over de ontwikkeling van de RES. Inwoners kunnen op dit moment via het online platform Metamersfoort/RES hun reactie geven op de voorgestelde gebieden en over andere kansen die nog niet zijn genoemd in het voorstel. De resultaten uit deze onlineparticipatie worden aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun bespreking en besluitvorming over het RES-bod 1.0 en de uitwerking daarvan de komende jaren.

De RES 1.0 is het vervolg op het Concept RES van 2020. De regio Amersfoort doet daarin aan het Rijk een aanbod om in 2030 0,5 terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is nu verder uitgewerkt in het plan RES 1.0.  Voor de gemeente Amersfoort geldt dat alle lopende projecten en nog te onderzoeken locaties passen binnen de eerder opgestelde beleidskaders voor grootschalige opwek.

Wethouder Fatma Koser Kaya: ‘We vinden het vooral van belang dat lokale bewoners en bedrijven voor een deel eigenaar kunnen worden van windmolens en zonnepanelen. Zodat zij ook mee kunnen delen in de opbrengsten, naast de winst van een schone lucht en een gezonde stad. In onze stad zijn al een paar mooie initiatieven van energie coöperaties die door bewoners zijn opgezet en ik hoop dat daar nog vele bij zullen komen de komende jaren. De gemeente wil hier graag bij helpen.’

Vervolg

Op 8 juni en 22 juni aanstaande bespreekt de gemeenteraad de RES 1.0. Na besluitvorming in alle gemeenteraden van de regio wordt de RES op 1 juli 2021 aangeleverd aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale ambities. Iedere twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. Het gesprek met organisaties, bewoners en bedrijven zal ook in de aanloop naar de volgende versie worden voortgezet.

Het document is online in te zien.

 

29 mei 2021 / door / in
Soesterwijkwiek het Beste Lokale Energie-Initiatief van Provincie Utrecht 2021

Het volgende bericht bereikte ons van Natuur en Milieufederatie Utrecht:

Het Amersfoortse bewonersinitiatief SoesterwijkWiek mag zich het beste energie-initiatief van de provincie Utrecht van 2021 noemen! Dat werd op 20 april bekend tijdens de U-Thuis Voorjaarsbijeenkomst, het jaarlijkse hoogtepunt voor de energie-initiatieven in de provincie Utrecht. Soesterwijkwiek zet zich al 10 jaar in voor duurzaamheid in hun wijk en staat nu op de drempel van de ontwikkeling van twee windmolens geheel in lokale handen. Volgens het energieteam van de NMU verdient dit wel wat wind in de rug! De twee andere genomineerden waren de EigenWijkse Energiecoöperatie uit Wijk bij Duurstede en EnergieRijk Houten, zij zijn ook door een filmpje in het zonnetje gezet.

De winnaars werden per videoboodschap toegesproken door de Amersfoortse wethouder Fatma Koser Kaya. “Al tien jaar lang zijn jullie bezig met plannen om duurzame energie op te wekken,” zei zij. “Als het lukt zijn jullie het eerste bewonerscollectief in de regio dat windmolens realiseert. Windmolens die 100% eigendom worden van de bewoners. Jullie hebben de afgelopen jaren heel veel gedaan om hier draagvlak voor te krijgen. Ik heb daar heel veel respect voor. Een mooi voorbeeld van een beweging van onderop!”

Over SoesterwijkWiek

Het idee achter SoesterwijkWiek was tien jaar geleden om de hele Amersfoortse wijk Soesterkwartier duurzaam te maken. Daar hoorde windenergie gewoon bij, vonden de initiatiefnemers. Er begon een zoektocht, die uiteindelijk voerde naar De Isselt, het industriegebied naast het Soesterkwartier. Het plan is om van daaruit met twee molens 6.000 woningen te voorzien van duurzame elektriciteit. Dat worden niet de allergrootste molens die nu te koop zijn, maar optimaal passende molens, die toch veel stroom opwekken. Inmiddels is er bijna een overeenkomst gesloten over aankoop van de grond. Er is contact gehouden met alle bewoners die een aandeel willen in de stroom, de ‘molenaars’. Zij moeten de molens samen voor 100% in handen krijgen. Daarnaast is er sinds kort de mogelijkheid om ‘tientjeslid’ van SoesterwijkWiek te worden. Meer informatie is te vinden op https://soesterwijkwiek.nl.

Blijdschap in Amersfoort

Maiken Larsen van SoesterwijkWiek reageerde opgetogen op het winnen van de prijs. “We hebben een heel lange weg afgelegd naar hier,” zei ze na het openen van de envelop met de cheque. “We zijn al tien jaar bezig en we zijn er nog niet. Intussen is het een hecht clubje mensen geworden dat zich hiervoor inzet. Dus deze prijs is voor ons een enorme ondersteuning!”

Over de bijeenkomst en de prijs

De U-Thuis Voorjaarsbijeenkomst wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht in opdracht van U-Thuis. U-Thuis is het samenwerkingsverband van 17 gemeenten in de regio Utrecht die werk maken van energiebesparing bij particulieren. De prijs wordt uitgereikt aan initiatieven zonder winstoogmerk die zich richten op energiebesparing of duurzame energieopwekking in de regio Utrecht. Er wordt hierbij gekeken naar de impact van het initiatief, maar ook naar hoeveel bewoners/bedrijven bereikt zijn.

Bron: https://www.nmu.nl/nieuws/bewonersinitiatief-soesterwijkwiek-wint-prijs-voor-beste-energie-initiatief/

29 mei 2021 / door / in , ,