Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Groenprojecten

Eerste containertuintje geopend, onderhouden door omwonenden

Afgelopen week startte in het Soesterkwartier een pilot die bijplaatsing van afval bij afvalcontainers moet tegengaan. Bij de container op de hoek van de Maasstraat en Rijnstraat is een containertuin aangelegd. Wethouder Kees Kraanen (Stedelijk beheer) opende donderdag 17 september 2020 de containertuin samen met leerlingen van basisschool De Magneet en bewoners van seniorencomplex Puntenburg.

De feestelijke opening is de start van een proef met tien containertuintjes, verspreid door de gemeente. Omwonenden zorgen en onderhouden de tuintjes rond de containers zelf. Gemeten wordt of de containertuintjes tot minder bijplaatsingen leiden.

Bloemen en planten rond afvalcontainers

Afval dat naast boven- of ondergrondse containers wordt gezet is een grote ergernis van veel Amersfoorters. In een aantal andere gemeenten zorgen containertuintjes voor minder bijplaatsing. Deze pilot moet uitwijzen of bloemen en planten rond afvalcontainers in Amersfoort ook tot een schonere en leefbaardere gemeente leiden.

Naast de pilot met de containertuintjes worden ook proeven gedaan met de inzet van buurtambassadeurs, handhaving, uitbreiding van aanbodmogelijkheden en het extra schoonmaken van inzamellocaties. De evaluatie van de verschillende manieren om bijplaatsing tegen te gaan, wordt in de eerste helft van 2021 afgerond.

Uit een persbericht van Gemeente Amersfoort
Foto: wijkwebsite Soesterkwartier

21 september 2020 / door / in , ,
LSA Bewoners: voor en door bewoners

LSA bewoners is een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.
LSA is een sterk netwerk dankzij én voor de leden: lokale bewonersgroepen. Ze ontmoeten elkaar tijdens de programma’s, trainingen, bijeenkomsten of wanneer initiatiefnemers bij LSA aankloppen voor advies en ruggensteun. Zo wordt kennis doorgegeven en komen bewonersgroepen ook met elkaar in contact. Het leggen van zulke nieuwe verbindingen versterkt het netwerk.

Lokale kracht, landelijke stem
Met een stevige basis van leden en een grote achterban van 2500 initiatieven, maar ook buurtprofessionals en andere organisaties zet LSA zich in voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen.
In 2019 waren er maar liefst tweehonderdvijftig leden – bewonersgroepen door het hele land die horen bij LSA. Alle lokale bewonerskracht klinkt door in een landelijke stem. Met bewonersgroepen constateren LSA wat belangrijke thema’s zijn die een plek verdienen op de (politieke) agenda.

Je kunt dus lid worden van LSA maar ook donateur. Of, zoals LSA het zelf zegt:
Sluit je aan als lid! Het LSA is de landelijke vereniging van en voor jullie. We zetten ons samen in voor ruimte en mogelijkheden voor bewonersinitiatieven, van wijkplatforms tot BewonersBedrijven. We delen kennis, we ontwikkelen projecten, we beïnvloeden beleid, we zorgen voor ontmoeting tussen de geweldige initiatieven in het land. Bewonersinitiatieven kunnen lid worden voor 50 euro per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/lid-worden-van-het-lsa-samensterk-2/

Andere mensen die de beweging van actieve bewoners een warm hart toedragen, kunnen Vriend worden van LSA. LSA zorgt voor kennisdeling, ontmoeting en innovatie. Als Vriend juich je dat toe en steun je ons met een klein bedrag per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/vriend-van-lsa-worden/

 

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
Burgerborrel 15-10-2020 in

Op donderdagavond 15 oktober 2020 is de volgende Burgerborrel, in …..
De deuren zijn open van 19 uur en de start is om 19:30, einde rond 21:30. Aanmelden is niet nodig.

De ‘Burgerborrel’ is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in initiatiefrijke bewoners, zijn van harte welkom.

Het motto van de Burgerborrel is “Kennis maken = Kennis delen”. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

De zeepkist is het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen.

De toegang is gratis, consumpties zijn op eigen kosten. Houd er rekening mee dat er niet kan worden gepind.

burgerborrel@bewoners033.nl

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , , , ,
Input bewoners gevraagd voor nieuw bosbeheerplan Berg

Van de website van de gemeente Amersfoort:

Bosbeheerplan Berg
Gemeente Amersfoort is de trotse bezitter van ongeveer 116 hectare aan grotere bosgebieden. Die willen wij duurzaam in stand houden. Daarom kijken we regelmatig terug naar wat het uitgevoerde beheer ons heeft gebracht. Ook stellen we nieuwe doelen voor de toekomst.
In 2020 doen we dat voor het bosgebied Berg (Klein Zwitserland, Stichtse Rotonde, Belgenmonument, Bokkeduinen en Prins Frederiklaan). Samen met adviesbureau Borgman Beheer Advies, bewoners, belanghebbenden en gebruikers willen we een nieuw beheerplan Bos Berg schrijven. Zo borgen we de toekomst van het gebied voor de komende generaties.

Uw mening telt
Een goed bosbeheerplan kijkt verder dan alleen de bomen. Welke ontwikkelingen en uitdagingen liggen er voor de beheerder? Welke wensen en eisen stellen u en de andere gebruikers aan het bos? Daarnaast zijn klimaat en biodiversiteit tegenwoordig belangrijke kaders om rekening mee te houden.
In 3 deelgebieden wil de gemeente samen met belanghebbenden kijken naar het huidig bosbeheer en de wensen en uitdagingen voor de toekomst. Het doel is om per deelgebied een werkgroep te vormen met belanghebbenden, aanwonenden en gebruikers van het bos.

Denk mee, praat mee
De aftrap gebeurt tijdens een drietal ‘boscafés’ in Het Groene Huis.
Woensdag 9 september: * 18.00 uur tot 20.00 uur:
Klein Zwitserland (vol) * 20.15 uur tot 22.00 uur:
Klein Zwitserland (vol, deelname alleen nog online mogelijk)

Donderdag 10 september: * 20.15 uur tot 22.15 uur:
Belgenmonument en Stichtse Rotonde

Donderdag 17 september: * 20.15 uur tot 22.15 uur:
Bokkeduinen en Prins Frederiklaan

Vooraf aanmelden is verplicht
U bent van harte welkom als u zich vooraf aanmeldt via beheerplanbosberg@amersfoort.nll.

Belangrijk! 
Vermeld in uw bericht uw naam en adres plus de datum en het tijdstip van het boscafé waaraan u wilt deelnemen (maximaal één deelnemer per huishouden en/of belangengroep). U kunt zich ook telefonisch aanmelden op telefoonnummer 14 033.
De gegevens die u voor uw aanmelding aanlevert behandelen wij uiteraard volgens de privacywetgeving (AVG).

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plekken in Het Groene Huis beperkt. Na aanmelding ontvangt u van ons een bericht of wij u een plaats kunnen geven. De boscafés die starten om 20.15 uur zijn ook voor iedereen digitaal op afstand bij te wonen. Ook daarvoor geldt: aanmelden is verplicht. De link voor het digitaal bijwonen van de bijeenkomst van uw keuze ontvangt u per e-mail na aanmelding. Kijkt u na aanmelding regelmatig op de website van de gemeente. Hierop communiceren wij eventuele wijzigingen in het programma of andere nadere informatie.

Werkgroepen
Voor de 3 deelgebieden zoeken wij leden voor drie werkgroepen die kritisch met ons willen meedenken en meepraten over de inhoud van het beheerplan. Bekijk hieronder de vacaturetekst: * Werving werkgroepleden beheerplan bos berg (pdf – 0,7 mb)

Per werkgroep zoeken we ongeveer 8 leden. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: samen met de gemeente is de werkgroep verantwoordelijk voor een passend en breed gedragen beheerplan dat in het voorjaar van 2021 klaar moet zijn.

7 september 2020 / door / in ,
Hoor alles en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet gelden. Deze wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Om deze wet uit te voeren maken Rijk, provincie en gemeenten nu Omgevingsvisies. Daarin kijken ze vooruit en geven ze aan hoe hun provincie of gemeente er in de toekomst uit moet zien. Daarnaast maken ze Omgevingsverordeningen. Die bevatten alle regels die gaan over ruimtelijke ontwikkelingen. 

Natuur- en Milieufederatie Utrecht belegt een avond (digitaal) om bewoners en bewonersinititatieven te informeren over wat er op dit moment speelt rondom de Omgevingsvisie voor de provincie Utrecht. Ze gaan graag met de achterban in gesprek over de (voorlopige) inhoud daarvan. En ze geven tips en handvatten mee om zelf aan de slag te gaan, of om bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen. 

Datum en tijd: 24 september, 19.30 tot 21.30. Klik hier voor meer informatie.

10 augustus 2020 / door / in ,
Behoud Park Schothorst: Voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief

De woningnood is hoog in Amersfoort en daarom zoekt de gemeente naarstig naar nieuwe en creatieve oplossingen voor het woningtekort. Zo wilde het college van Burgemeester en Wethouders voorjaar 2019 laten onderzoeken of er op een kavel van ongeveer 1 hectare, die aan drie zijden omringd wordt door Park Schothorst en die sinds 2016 aangemerkt stond als ‘ontwikkellocatie’, maar liefst zestig gestapelde woningen geplaatst konden worden.

Bewoners van Schothorst waren op zich niet tegen het ontwikkelen van de kavel maar vonden dat zo’n woningdichtheid de natuurwaarde van het park te zeer zou aantasten, om maar niet te spreken van het toegenomen verkeer in het park en de woonwijk erachter. Ze richtten de actiegroep ‘Behoud Park Schothorst’ op.

Op www.inschothost.nl kun je het verloop lezen: hoe het begon, het protest, hoe het verder ging, en nadat het College het plan van de 60 woningen van tafel gehaald had, hoe de actiegroep via een burgerinitiatief doorging om de kavel ook in de toekomst veilig te stellen tegen onevenredige bouw door in te zetten op een eis van ‘cocreatie’: dat de gemeente samen met actiegroep Behoud Park Schothorst en andere relevante partijen een ontwikkelplan opstelt. Dit initiatief is nu door de gemeenteraad aangenomen.

Doordat de actiegroep zich opstelde als partner van de gemeente en niet als tegenstander, hebben ze kunnen bereiken dat het landschappelijk karakter van Park Schothorst behouden blijft. Hun taak is dus nog niet voltooid: nu gaan ze verder om samen met de gemeente een passende bestemming te vinden voor dit stuk land.

3 augustus 2020 / door / in ,