Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Literatuurtips

Laten gemeenten kansen liggen bij het verstrekken van subsidies?

Op 9 juli 2019 werd er op de website Gemeente.nu een blog gepubliceerd geschreven door Martijn Arnoldus, oprichter van Scale Matters. De blog heeft als titel Gemiste kansen bij subsidies sociaal domein.

“Willen [gemeentelijke] regelingen zichtbaar bijdragen aan duurzame veranderingen, dan moeten ze worden ingebed in een bredere infrastructuur”, is de conclusie van deze blog, die ook ingaat op wat deze infrastructuur inhoudt.

De blog bericht over een onderzoek van Scale Matters samen met studenten bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht over gemeentelijke regelingen voor subsidies binnen het sociaal domein.

Martijn Arnoldus houdt zich als oprichter van Scale Matters bezig met het versterken van de infrastructuur en financiering voor innovatie rond actuele maatschappelijke vraagstukken.

[Foto Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66179508]

29 augustus 2019 / door / in
Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

Op socialevraagstukken.nl stond onlangs een interessant artikel over professionalisering bij burgerinitiatieven. Bij professionalisering wordt bedoeld: een goede organisatie (b.v. het oprichten van een stichting), een beleidsplan, een verdienmodel, een fysieke plek, een website.  Netwerken zijn ook van belang, alsmede een duidelijke relatie bij overheden en bestaande dienstverleners. Lees het hele artikel hier.

Deze website heeft overigens een heel dossier over burgerinitiatieven, genaamd ‘Burgers nemen het over‘. Hier staan tal van artikelen die interessant zijn voor burgerinitiatieven, zoals ‘Betrokken burger kan het beter dan de kille en bureaucreatische overheid‘, een verslag van onderzoeken over dit onderwerp, en ‘Wantrouw niet de eigenheid van burgers’, een pleidooi voor minder regels, maar ook ‘Met burgerparticipatie stijgt sociale ongelijkheid‘, een verslag van een onderzoek dat uitwijst dat er in armere wijker minder burgerparticipatie is.

11 mei 2017 / door / in , ,
Nut van burgerinitiatieven bij groenbeheer wetenschappelijk onderzocht

Waar eerdere natuurvisies van het rijk een sterk geloof uitstraalden in de maakbaarheid van de samenleving, straalt de huidige Rijksnatuurvisie een bijna even sterk geloof uit in haar zelfredzaamheid: “Waar de samenleving zelf steeds meer in staat blijkt om natuurdoelen dichterbij te brengen, past het de overheid om zich terughoudend op te stellen en vooral een voorwaardenscheppende en stimulerende rol op zich te nemen” (Ministerie van Economische Zaken, 2014).

Zo begint een verslag van onderzoek in www.Landschap.nl naar de doelen en de activiteiten van burgerinitiatieven voor groen- en natuurbeheer. Wetenschappers van Wageningen University Research hebben in totaal 264 groene burgerinitiatieven over het hele land geanalyseerd en komen daarbij tot een indeling van tien verschillende soorten groene burgerinitiatieven.

Twee van de belangrijkste soorten zijn de fysieke bescherming en realisatie van groengebieden en educatie. De groeninitiatieven dragen zeker bij aan de bescherming en uitbreiding van de natuur en aan het betrekken van burgers bij de natuur. Dit gebeurt met name buiten de gebieden die officieel een beschermde status hebben. De effecten van burgerinitiatieven zijn meestaal kleinschalig van aard (maar Natuurmonumenten begon ooit ook als burgerinitiatief…).

Overheidssteun blijft belangrijk, maar vormt tegelijk een bedreiging voor het voortbestaan van initiatieven, met name wanneer subsidies worden ingetrokken bijvoorbeeld door bezuinigingen. Het terugtrekken van de overheid in financiële zin staat haaks op haar voornemen om “natuur terug te leggen in de handen van mensen”, waarover in de Rijksnatuurvisie wordt gesproken.

De doelen van een burgerinitiatief lopen niet altijd gelijk met die van de overheid en ontstaat er wrijving. Soms heeft bijvoorbeeld het burgerinitiatief als effect dat de biodiversiteit afneemt, bijvoorbeeld wanneer van een stuk verruigd natuurgebied een buurttuin wordt gemaakt.

Toch is het verslag grotendeels positief over de bijdrage van groene burgerinitiatieven, ook wat betreft het voortbestaan van de biodiversiteit. Uit het stuk spreekt de roep naar de overheid om vooral deze initiatieven te blijven stimuleren die de ontwikkeling van groen en de educatie over groen bevorderen.

 

 

17 december 2016 / door / in , ,
Hoe bereik je bewoners van verschillende culturele achtergronden?

Ook vandaag de dag leven we in een periode dat er steeds meer mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in onze stad komen wonen. Enorm verrijkend, en verschillende bewonersinitiatieven hebben deze rijkdom al aangeboord. Maar soms is het ook moeilijk om mensen van culturele minderheden bij activiteiten te betrekken.

Buurtwijs, het Utrechtse platform voor buurtontwikkeling, heeft een pagina op zijn website, “Negen handvatten voor burgerinitiatieven die bewoners van diverse culturele achtergronden willen bereiken”, gebaseerd op werk van het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Misschien staat er ook voor jou en jouw initiatief iets tussen?

15 december 2016 / door / in , ,
Bespreking boek ‘G1000: Ervaringen met Burgertoppen’

door Theo Stubbé

In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000’en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten met de vraag wat de rol van die burgertop kan zijn in de lokale democratie.

Onder leiding van drie universiteiten, met steun van het ministerie van BZK, is er onderzoek gedaan naar ervaringen met burgertoppen. Amersfoort wordt diverse malen beschreven: Het onderzoek beschrijft de start van dit soort initiatieven met Het Nieuwe Samenwerken, dat vanaf 2011 aan de ketting rammelde over het functioneren van de lokale politiek in Amersfoort (zie www.hetnieuwesamenwerken.net ). Daarna wordt de eerste G1000 beschreven in maart 2014, direct na de verkiezingen van de Gemeenteraad. Tenslotte beschrijven de onderzoekers de G1000 in de wijk Kruiskamp in november 2014, als ook soortgelijke G1000’s in Uden, Groningen en Amsterdam.

Wat zijn enkele conclusies van de onderzoekers ?

  • Het fenomeen G1000 beoogt, als een democratisch experiment, vernieuwing te brengen;
  • De vernieuwing betreft zowel de samenstelling van de deelnemers (meer legitimiteit met hulp van loting), als de manier van besluitvorming (agenda stellen en bottom-up denken);
  • deze vorm van doe-democratie heeft veel potentie, maar heeft ook een keerzijde: het middel van loting is deels ook zelfselectie, het bottom-up denken is een kunst die niet iedereen beheerst en de impact van de uitkomsten zijn niet vanzelfsprekend;
  • De onderzoekers maken een onderscheid tussen de werkvorm van een Burgertop en een Burgerraad. De eerste heeft als doel om ‘te dromen, denken en te doen’ over de wijk of de stad. De tweede werkvorm heeft het doel om het gemeentelijke beleid te beïnvloeden. Het is hierbij belangrijk dat de deelnemers op een of andere manier gelegitimeerd zijn, bijvoorbeeld door de loting. De verschillende G1000 initiatieven gebruikten de beide werkvormen en dus trekken de onderzoekers ook verschillende conclusies over het succes van het fenomeen G1000.

De conclusies van de onderzoekers gaan verder dan ik in deze blog kan beschrijven. Ik kan dit rapport, zeker aan de vooravond van de nieuwe G1000 op 9 april 2016, van harte aanbevelen. Met deze link kunt u het rapport zelf lezen. https://t.co/YDdYX9xmkT

Is de G1000 hét antwoord op het ‘democratische vermoeidheidssyndroom’? Ik deel de mening van de onderzoekers dat het antwoord neen is, maar het is wel een van de diverse goede initiatieven om te werken aan de niet goed functionerende representatieve democratie. We hebben gezien dat het referendum van deze week ook geen Haarlemmer olie is, maar opgeven (om te werken aan onze samenleving) is geen optie!

Ik wens alle deelnemers en de organisatoren een inspirerende en vruchtbare dag op de nieuwe Amersfoortse burgertop 2015.

Theo Stubbé
(het boek G1000 ervaringen met burgertoppen is uitgegeven door Boom Bestuurskunde, 2016)

 

 

8 april 2016 / door / in , ,
E-magazine Amersfoort Ontwikkelt

Het e-magazine ‘Amersfoort Ontwikkelt geeft een beeld van ontwikkelingen in Amersfoort op het gebied van samenwerking tussen Stad en Stadhuis. Met inspirerende verhalen uit de praktijk van inwoners, bestuurders en ambtenaren.
Wilt u ook meedoen en bijvoorbeeld deelnemen aan de Broedplaatsbijeenkomsten? Stuurt u dan een e-mail aan l.willekes@amersfoort.nl, dan ontvangt u de uitnodigingen hiervoor.

25 januari 2016 / door / in ,