“Deel wat je raakt”, actieve burgers schrijven over hun ervaringen.

“Deel wat je raakt”, actieve burgers schrijven over hun ervaringen.

Burgerinitiatieven (BI’s) zijn volop in beweging.
In die dynamiek gaat er veel goed, maar ook zijn er zaken die schuren; irriteren; botsen op regels; op gespannen voet leven met professionele instellingen en/of de gemeente; terecht komen in het spanningsveld van betaalde en onbetaalde beroepsarbeid; lijden aan gebrek aan interne/externe communicatie; of leiden tot overbelasting van initiatiefnemers.
Het BewonersWeb wil deze belemmeringen in beeld brengen, om ervan te leren en terug te geven aan de direct betrokkenen. De vorm waarin wij de bewerkte verhalen (casussen) gaan terugspelen naar de betrokkenen zal afhangen van de inhoud, omvang en de ‘rijkdom’ van het materiaal.
Het kan bijvoorbeeld materiaal zijn dat aanleiding geeft tot het organiseren van een themabijeenkomst of het ondernemen van concrete acties.
Voor een betrouwbare aanpak hebben we schriftelijke documentatie nodig.
Het ‘Casuïstiekproject’ start per september 2014 en loop door tot januari 2015.

Casuïstiekproject voor wie?
Het Casuïstiekproject is bedoeld voor bewoners die zich betrokken voelen bij burgerinitiatieven.
Zij worden gevraagd hun ervaringen op papier te zetten en te sturen naar: kerngroepweb@gmail.com

Spelregels
Daarbij gelden de volgende spelregels:
– Het Casuïstiekproject is opgezet als leerproces voor alle betrokkenen
– Casussen die losstaan van het werk van BI’s kunnen niet behandeld worden
– Anonieme verhalen worden niet verwerkt; verdachtmakingen of aanvallen op personen passen niet binnen het project
– Verhalen worden publiceert na overleg met de direct betrokkene
– Materiaalverzameling kan eventueel plaats vinden in de vorm van een gesprek/interview;
wij kunnen zorgen voor een notulist
– Documenteer de casus zo mogelijk met aanvullend materiaal: een artikel; een rapport; notulen; correspondentie.

Delen
13 september 2014No comments

Geef een reactie