Een G1000 heeft effect op de deelnemers persoonlijk in de vorm van nieuwe inzichten, inspiratie en energie, en op de gemeenschap in het creëren van verbondenheid en het formuleren van gezamenlijke doelen. “

Bijna een jaar geleden vond in Amersfoort de eerste, door burgers zaal met schermgeorganiseerde G1000 van Nederland plaats. Het initiatief kwam van een groep betrokken burgers die graag een gesprek wilden organiseren over de toekomst van Amersfoort. Uiteindelijk gaven 630 burgers gehoor aan de oproep om deel te nemen aan de G1000. Wat begon als een droom van enkelen is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk fenomeen met een eigen platform G1000.nu en initiatiefnemers in diverse steden. Amersfoort zelf heeft alweer een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling: De WijkG1000. In Kruiskamp hebben bewoners van Kruiskamp van oktober tot januari in 5 avonden en een dag plannen gemaakt voor hun wijk. De wijkG1000 is georganiseerd door 15 deelnemers aan de G1000Amersfoort. Op dit moment wordt gepraat met vertegenwoordigers uit andere wijken om daar ook een wijkG1000 te starten. Als initiatiefnemers merken we dat er veel beelden en verwachtingen van de G1000 bestaan. Aanleiding om op een rij te zetten wat we met een G1000 beogen en waar het landelijke platform G1000.nu voor staat.

Jerphaas Donner en Mirjam Hilhorst-de Pagter

G1000 is een methodiek

Een G1000 gaat over een manier van werken en biedt gelegenheid aan de deelnemers om vrijuit te spreken over wat zij belangrijk vinden. De deelnemers gaan over de inhoud en de initiatiefnemers zorgen er voor dat zij zich niet met allerlei randzaken hoeven bezig te houden maar zich helemaal kunnen richten op hun dialoog. Om dat te regelen is een professionele en zorgvuldige aanpak nodig. Anders kom je niet op een plezierige manier met honderden deelnemers gezamenlijk tot een agenda en honderd voorstellen.

Een G1000 is geen inspraakprocedure

De G1000 biedt gelegenheid tot dialoog over zaken die van belang zijn voor de gemeenschap en doet dat op initiatief van de burgers. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtenaren vormen onderdeel van de overheid, een G1000 niet. Een G1000 is geen inspraakprocedure en kan ook niet als zodanig worden ingezet. Want de agenda wordt door de deelnemers bepaald. Niet door een opdrachtgever en ook niet door de initiatiefnemers.

Georganiseerd door burgers met een ideaal

De G1000Amersfoort is georganiseerd door zo’n 25 burgers van Amersfoort en met bijdragen van een aantal bedrijven en organisaties die volledig belangeloos hun medewerking hebben gegeven. Dat geldt ook voor de WijkG1000. Geen van hen is of wordt betaald voor de vele uren die zij in de voorbereiding van de bijeenkomsten hebben gestoken. Ook de activiteiten van het landelijke platform en de ondersteuning van G1000 initiatieven in andere gemeenten gebeurt onbetaald. Er wordt niet aan een G1000 verdiend. Er is sprake van een beweging van burgers met een ideaal om de democratie te verrijken met een dialoogstelsel, naast het huidige stelsel van debat in de gemeenteraad. Daar blijft ook de besluitvorming nodig. Dat betekent niet dat een G1000 geen geld kost. Er is een grote hal nodig, loting, uitnodigingen, campagne, 100 beeldschermen op statief, beamers, schermen, catering voor honderden deelnemers, stoelen, tafels, bewegwijzering, aankleding en nog veel meer praktische zaken waar een prijskaartje aan hangt. Voor die kosten is sponsoring in natura of geld noodzakelijk.

De deelnemers bepalen het resultaat

De deelnemers aan een G1000 zijn eigenaar van het resultaat van de dag. Eigenaarschap betekent ook verantwoordelijkheid dragen. Dat betekent dat burgers, raadsleden, ambtenaren, werkgevers en vrijdenkers zelf verantwoordelijk zijn voor het verder brengen van het resultaat. De G1000 is aanspreekbaar op een goed geslaagd evenement, maar niet op hetgeen de deelnemers aan dat evenement vervolgens doen met hetgeen ze zelf bedacht hebben. Dat is voor veel mensen even schrikken. We zijn gewend om aan een inspraak avond mee te doen, te stemmen of anderszins te participeren en het vervolg aan de gemeente(raad) over te laten. Een G1000 verplicht deelnemers tot niets. Voor sommigen is het genoeg om een dag lang met stads-, dorps- of wijkgenoten met elkaar van gedachten te wisselen. Anderen zullen zich uitgedaagd voelen om de voorstellen handen en voeten te geven. Gemeenteraadsleden worden wellicht geïnspireerd tot initiatieven en nieuwe standpunten in de ‘debatarena’ en het college van B en W zal haar beleid spiegelen aan de uitkomsten van de G1000. Zo heeft een G1000 effect op de deelnemers persoonlijk in de vorm van nieuwe inzichten, inspiratie en energie, en op de gemeenschap in het creëren van verbondenheid en het formuleren van gezamenlijke doelen. Wanneer de raad of BenW het resultaat van de G1000 negeren kun je niet zeggen dat de G1000 mislukt is. Integendeel, de burgers hebben een gezamenlijk ontwikkelde visie waarop alle deelnemers, inclusief de gemeente, kunnen worden aangesproken. Zonder G1000 zou die visie er niet zijn.

Deelnemers worden ingeloot

Het liefst zouden we met alle inwoners van Amersfoort een bijeenkomst organiseren. Helaas stuit je hierbij op fysieke, financiële en praktische grenzen. Het is dus nodig om een selectie te maken. Bij de gemeenteraad doen we dat door te stemmen. Bij de G1000 is gekozen voor loten. Daarbij is het belangrijk dat iedere burger evenveel kans heeft om uitgenodigd te worden. Loting leidt niet automatisch tot representativiteit van de deelnemers ten opzichte van de samenstelling van de gemeenschap. Ieder die uitgenodigd wordt heeft zelf de keus om al of niet mee te doen. Het blijkt niet gemakkelijk om de diversiteit van de gemeenschap terug te laten komen in de G1000. Bij de wijkG1000Kruiskamp ging dat al beter dan bij de gemeentelijke G1000. Daar zijn veel gesprekken met bewoners en organisaties in de wijk aan voorafgegaan. Het vergroten van die diversiteit is een van de aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van de G1000. Een G1000 zal echter nooit volledig representatief zijn. Niet omdat wij dat niet zouden willen, maar omdat wij uiteindelijk de keuze van de burger respecteren.

Waarden gekoppeld aan het beeldmerk G1000

Omdat iedere stad of wijk anders is zou je kunnen denken dat een G1000 overal op een andere manier moet worden georganiseerd. Het antwoord daarop is dat je op veel manieren een G1000 kunt organiseren. Maar je kan op evenzoveel manieren een G1000 verprutsen. Door slechte organisatie, door toch te kiezen voor debat in plaats van dialoog, door van te voren een agenda, of erger, een verborgen agenda te hebben, door van de G1000 een instrument voor inspraak te maken, door de G1000 in te zetten voor je eigen commerciële belangen. Omdat we de G1000 serieus nemen is een aantal criteria vastgesteld waaraan de opzet van een G1000 moet voldoen.Het platform G1000.nu heeft zes waarden vastgelegd en die gekoppeld aan het gebruik van het beeldmerk van de G1000. Die waarden zijn: Toegankelijkheid, Autonomie, Gelijkwaardigheid, Openheid, Gemeenschappelijkheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen. Om op basis van deze waarden aan het einde van de dag een goed resultaat te realiseren is een zorgvuldige, doordachte opbouw van het programma en een professionele begeleiding noodzakelijk. De bovengenoemde basiswaarden vertalen zich bij de organisatie van een G1000 in zes praktische richtlijnen:

Loting – om elk lid van de gemeenschap een gelijke kans te bieden op deelname aan de dialoog

Dialoog – om ruimte te maken voor wat de deelnemers en daarmee de gemeenschap bindt en alle inzichten te delen en samen te waarderen

Hele systeem – alle belangrijke stakeholdergroepen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat de hele gemeenschap mede-eigenaar wordt van het resultaat

Eigen agenda – de dag gaat over wat de deelnemers zélf belangrijk vinden

Transparante keuzes – de deelnemers zijn gedurende de gehele dag zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt

Veilige omgeving – door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog en het handhaven van de waarden en de spelregels geborgd voor alle deelnemers en zijn daarmee de resultaten zorgvuldig en betrouwbaar

Platform G1000.nu

Wie op basis van deze (voor)waarden een G1000 in zijn of haar gemeenschap wil organiseren kan gebruik maken van het logo en krijgt ondersteuning vanuit het platform G1000.nu. Dit platform is een beweging van mensen die enthousiast zijn over de G1000. Leden uit een groot aantal gemeentes in Nederland wisselen er informatie uit en stellen elkaar vragen op het forum en op de G1000-café’s.

Hopelijk heeft dit artikel veel vragen beantwoord die de G1000 heeft opgeroepen. Wellicht zijn er vragen onbeantwoord of is er behoefte aan meer informatie. Aarzel niet om lid te worden van het platform en/of contact op te nemen met Jerphaas Donner (jerphaas@g1000.nu.)

 

 

 

Adres

Ons Adres:

Hof 1, Amersfoort

GPS:

52.15656924001878, 5.390121401599345

Telefoon:

-

Email:

-

Web:

-