SGLA
510
SGLA
Categorie : Wijken
Email (openbaar) : info@sgla.nl
Website (openbaar) : Website van initiatief
Categorie : Wijken
Email (openbaar) : info@sgla.nl
Website (openbaar) : Website van initiatief

SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) is een koepelorganisatie van bewonersorganisaties. De SGLA heeft tot doel door de bundeling van de diverse groeperingen de deskundigheid en de daadkracht te vergroten. Immers: het geheel is meer dan de som der delen! Vooral de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de groeperingen onderling vergroot de mogelijkheden om de belangen van de bewoners adequaat te behartigen. Inmiddels is de SGLA uitgegroeid tot een begrip in Amersfoort en voor veel zaken een overlegpartner voor de gemeente en de politieke partijen. Daar er steeds meer en steeds mondiger belangengroepen opstonden in de wijken, is de aandacht van de SGLA geleidelijk mede uitgegaan naar meer stedelijke thema’s en projecten. De ondersteuning van de aangesloten groeperingen blijft echter een belangrijke kerntaak. Ook komt het wel voor dat de SGLA bemiddelt wanneer er (schijnbare) belangentegenstellingen tussen groepen in de stad onderling (dreigen te) ontstaan.

Doelstellingen

  • De bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en de regio.
  • Het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de lucht, geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen; de kwaliteit van een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.
Delen