Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Raad van State gevraagd zich te buigen over kwestie woontoren Liendert

Uit De Stad Amersfoort 6 januari 2021:

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft samen met Vereniging Bezorg Liendert een beroep aangetekend bij de Raad van State. Op die manier hopen ze de bouw van een 60 meter hoge woontoren aan de Zangvogelweg tegen te houden. Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeente over het bestemmingsplan. 

De bezwaarmakers opperen dat de bouw van de woontoren zal zorgen voor verkeersoverlast en milieuproblematiek in de hand zal werken. ,,Met name de belangen en aangedragen zorgpunten van de bewoners van Liendert zijn onvoldoende meegenomen in de besluitvorming’’, zegt Bezorgd Liendert.  Ze stellen dat er tot een ‘betere invulling’ van het plangebied gekomen kan worden: ,,Dat zowel aansluit op de behoefte van de gemeente als de behoefte van de bewoners.”

Volgens de vereniging en koepelorganisatie heeft het gebrek aan participatie van bewoners en het laten meewegen van belangen van bewoners geleid tot het indienen van het beroepschrift.

Meer informatie vindt u op de uitgebreide website van de Vereniging Bezorgd Liendert.

10 januari 2021 / door / in
Nieuw initiatief van LSA Bewoners: Dag van de Buurt

Een fijne buurt ontstaat bijna nooit vanzelf. Mensen maken de buurt, vooral als zij samenwerken, zich ermee bemoeien, initiatief nemen en anderen hierin meenemen. Deze mensen, hun activiteiten, inzichten en wensen en verlangens staan centraal op de Dag van de Buurt.

Op donderdag 28 januari 2021 start LSA Bewoners, samen met het Ministerie BZKPlatform31Movisie en LPB,  een nieuwe traditie: de Dag van de Buurt, deze keer nog online. We denken na over: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? We duiken de praktijk in: van welke voorbeelden en ideeën kunnen we leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig? Dit doen we in een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers waarbinnen je afwisselend in een workshop de diepte in duikt en bij een talkshow achterover kunt leunen.

De dag is voor iedereen die werkt aan weerbare buurten en wijken, van actieve bewoners tot wijkregisseurs. Werkzaam bij een woningcorporatie, gemeente of welzijnsorganisatie.

Meld je aan via
www.dagvandebuurt.nl
.

 

21 december 2020 / door / in
Tweede zonnecentrale gepland op boerderij Breevoort

Zon op Hoogland is van plan een tweede project zonnepanelen bij boerderij Breevoort in Hoogland te starten in het kader van postcoderoosregeling (Regeling Verlaagde tarief Energiebelasting). In juli 2020 is op Breevoort al een eerste zonnecentrale in bedrijf genomen, die nu volop groene energie levert.

Zon op Hoogland Coöperatie U.A. is een energiecoöperatie voor inwoners van Eemland. Door gebruik te maken van het dak van een bedrijfsgebouw of boerderij kunnen mensen die geen zonnepanelen op hun dak willen hebben of niet kunnen hebben, toch hun energierekening verlagen en bijdragen aan een meer duurzame wereld.

Het gaat bij dit project om ruim 200 panelen. Dat betekent dat men één of meer certificaten kan kopen. Een certificaat vertegenwoordigt een waarde van 250 kWh en zal ca. € 240,- kosten. In dat bedrag van € 240,- zit een marge van € 40,- die u terugkrijgt als de kosten juist zijn begroot. Uiteindelijk beslist de Algemene Ledenvergadering wanneer dat zal zijn.

Met dat certificaat kunt u jaarlijks uw energiebelasting terugvorderen bij uw energiemaatschappij. Over een verbruik van 250 kWh is dat ongeveer € 27,50. De stroom die de installatie opbrengt, verkoopt de coöperatie aan een groene energieleverancier. Die opbrengst is nodig om de kosten van de coöperatie te dekken. Wat daarvan overblijft, na aftrek van de coöperatiekosten, wordt ook jaarlijks aan de leden van de coöperatie uitgekeerd.

Uitgaande van een kostprijs van € 200,- en energiebelasting van € 27,50 per 250 kWh, is de terugverdientijd ongeveer 7-8 jaar. Men kan meedoen als men in één van de volgende postcodegebieden woont: 3828, 3812, 3813, 3822, 3823, 3824, 3741, 3751, 3752, 3764, 3768.

Om mee te doen dient men een voorinschrijving te doen bij de koepelcoöperatie Zon op Nederland: www.zonopnederland.nl  Daar moet men – als u nog geen lid bent – zich eerst registreren. Dan kiest u de voorinschrijving bij project Breevoort II en vult daar uw gegevens zo compleet mogelijk in.

Het lidmaatschap bij Zon op Hoogland kost eenmalig € 35,- en wordt pas gefactureerd als u ook daadwerkelijk het lidmaatschap ondertekent. Daar krijgt u – als het project doorgaat – een apart formulier voor.

Voorinschrijving verplicht tot niets. Het geeft de coöperatie een beeld of er genoeg belangstelling voor dit project is. Verdere informatie vindt men op : www.zonophoogland.nl.

J. Bijvank
voorzitter, Zon op Hoogland U.A.

21 december 2020 / door / in ,
Windenergie? Altijd participatieplan samen met de omgeving

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe gedragscode is afgesproken die de belangrijke rol van omgeving (omwonenden) vastlegt bij ontwikkeling van windparken op land.

Een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft de richtlijnen vernieuwd voor het plaatsen van windmolens op land in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Windmolens op land zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, maar in de praktijk is dat vaak een hele uitdaging; zowel technisch, financieel als maatschappelijk . Bestuurders en ontwikkelaars krijgen te maken voor- en tegenstanders onder direct omwonenden, (lokale) natuurverenigingen, (lokale) politici en landeigenaren. Om alle belangen recht te doen, hebben de brancheorganisaties, de natuur-en milieuorganisaties samen met de omwonenden-vertegenwoordigers de richtlijnen vernieuwd.

De ondertekenaars van de code zijn de brancheorganisatie NWEA, de belangenvereniging voor omwonenden windturbines (NLVOW), Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en de koepel van energiecoöperaties Energie Samen. Samen vertegenwoordigen deze organisaties een brede waaier van mensen en hun belangen.

Uitgangspunt van de gedragscode is om alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij volwaardig kunnen meepraten over onder meer zichtbare veranderingen in het landschap en hun participatie. Door de vele, soms tegenstrijdige, belangen is het, net als bij andere ruimtelijk projecten, nooit mogelijk iedereen 100% tevreden te stellen. De hernieuwde gedragscode helpt om zorgvuldig iedereen te betrekken die belang heeft, alle belangen af te wegen en samen tot oplossingen te komen.

Altijd een participatieplan
De gedragscode onderschrijft het belang van reguliere communicatie zowel voor, tijdens als na de ontwikkeling van een windpark. Het beleid en het proces worden vastgelegd in een participatieplan dat samen met de omgeving wordt opgesteld. De vernieuwde gedragscode voorziet in een gebiedsgerichte aanpak en besteedt, conform de afspraken uit het Klimaatakkoord, aandacht aan lokaal eigendom. Ook is er specifieke aandacht voor landschap & natuur.

Financiële participatie
De ondertekenaars van de vernieuwde gedragscode roepen overheden op om vanaf het begin te overleggen met de omgeving, ook als een (lokale) overheid al heeft besloten in welk gebied een windproject moet komen. In ieder windpark op land is een vorm van financiële participatie mogelijk. Het richtbedrag voor de bijdrage van de initiatiefnemers is 0,40 tot 0,50 euro/MWh. Verschillende voorbeelden zijn opgenomen in de participatiewaaier. De initiatiefnemer bepaalt samen met de omgeving welke vormen van participatie het meest geschikt zijn voor een specifiek project. Uitgangspunt is om direct omwonenden financieel meer te laten meeprofiteren dan mensen die verder weg wonen.

Rob Rietveld, De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines: ‘Om de opgave van wind in de energietransitie te kunnen realiseren vereist dit acceptatie van de omgeving. Dit betekent samen met de omwonenden aan de slag en zeker niet over de hoofden van die omwonenden. Deze gedragscode toont dat de ontwikkelaars die dit onderschrijven hier invulling aan willen geven. Gezamenlijk optrekken voor goede inpassingen en lusten en lasten eerlijker verdelen!’

Gedragscode bevestigt belangrijke rol omgeving bij wind op land

14 december 2020 / door / in , ,
Een succesvolle Broedplaats 26 november 2020

Maarten Rector en Guus van Scharrenburg waren allebei aanwezig op de Broedplaats van 26 november 2020 en schreven allebei een verslag. Omdat ze allebei de moeite waard zijn, plaatsen we ze allebei. Hieronder het verslag van Maarten, hier het verslag van Guus.


Al vijf jaar komen actieve bewoners, ambtenaren, raadsleden en wethouders samen in de Broedplaats. Deze wordt vier keer per jaar georganiseerd in Amersfoort. Steeds weer op een andere locatie in de stad en in een andere wijk. Tijdens de Broedplaats worden ideeën met elkaar gedeeld en wordt er met elkaar meegedacht hoe we Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen nog socialer, mooier, groener, schoner of op een andere manier beter kunnen maken.

 Op 26 november 2020 troffen we elkaar wederom online. Deze Broedplaats was oorspronkelijk gepland in het stadhuis. Om deze reden nam Wethouder Willem-Jan Stegeman aan het begin van de bijeenkomst even het woord. De Wethouder benadrukte dat het goed en positief is dat de Broedplaats ook met Corona gewoon doorgaat. Dat het belangrijk is dat we manieren zoeken om elkaar te kunnen blijven spreken en met elkaar ideeën te delen. En dat mensen ideeën hebben mocht blijken uit de opkomst van 25 deelnemers en maar liefst vijf vooraf aangemelde pitches.

Mededelingen

Voordat we aan de pitches toekwamen hadden we eerst enkele mededingen. Allereerst dat deze Broedplaats deze keer ook dienst deed als inloopspreekuur voor Bewoners033. Heb jij zelf ook nog vragen die je wilt stellen, stuur dan een email naar: redactie@bewoners033.nl.

Vanuit Bewoners033 zijn we daarnaast benieuwd naar jullie ideeën en wensen voor De Broedplaats zelf. Zouden jullie het bijvoorbeeld fijn vinden als de Broedplaats soms gericht is op één thema of specifiek gericht is op een doelgroep ? We horen graag jullie ideeën op: Broedplaats@bewoners033.nl.

Bewoners033 is daarnaast samen met Stadskrachtacademie (Amersfoort) bezig workshops te ontwikkelen, die we willen gaan aanbieden aan inwoners met een idee voor hun straat wijk of de stad. Wil jij meer weten over fondsenwerving of hoe je een activiteit op zet? Of wil je misschien meer weten hoe je met de gemeente in contact kan komen? We horen graag jullie ideeën: redactie@bewoners033.nl.

De pitches

Léon Vastenburg bracht bij de pitches allereerst het project ‘Kans op Toekomst’ in. Dit project loopt al in het noorden van het land en richt zich op vroegtijdig schoolverlaters en bijstandsjongeren tussen de 16 en 27 jaar. Bij dit traject van 26 weken werken de gemeente, het MBO en de projectorganisatie aan begeleiding van deze jongeren om weer naar school of werk te gaan. Daarnaast zorgen zij voor persoonlijke aandacht en ondersteuning. Léon wil graag dit project ook naar Amersfoort halen en vroeg daarvoor tips. Leon is voor tips en ideeën ook te bereiken via info@leonvastenburg.nl en 06 – 30335069.

De tweede pitcher vroeg meedenkkracht en praktische tips voor een jongereninitiatief uit Nieuwland. Omdat er in Nieuwland weinig activiteiten zijn voor jongeren, willen deze jongeren graag een kerngroep vormen met wijkbewoners die veel met Nieuwlandse jeugd omgaan, om samen in Nieuwland op te trekken met jongeren in Nieuwland. Zie NieuwlandYouth.nl en de Facebookpagina van het initiatief.

Gerard Smakman hield vervolgens een pitch voor stichting in oprichting Hout voor elkaar. Deze stichting wil zich gaan inzetten voor meer bomen in en rond de stad. Dit wil zij doen door mensen, ruimte, geld en bomen bij elkaar te brengen voor concrete boomplantacties. Welke plekken in de stad lenen zich hier bijvoorbeeld voor? Gerard vroeg daarvoor meedenkkracht.

Edgar Koning vertelde tot slot over het plan voor ‘Vitale ZPers Samen voor een Vitale stad’. Mede door de Coronacrisis hebben veel ondernemers het moeilijk. Ze hebben geen of te weinig opdrachten en inkomsten, maar iedereen verdient zinvol werk en voldoende inkomen. Wat als Amersfoort deze ondernemers en mensen uit de bijstand voorziet van een betaalde opdracht voor 6 tot 12 maanden waarbij zij hun passie en talenten gaan inzetten voor opgaven die spelen in de stad? Edgar zocht en zoekt naar verbindingen en partners om dit idee tot uitvoer te kunnen gaan brengen. Edgar ziet met dit plan mogelijkheden waar volgens hem ondernemers, de gemeente en de stad beter van worden.

Met deze vier pitchers zijn we uiteengegaan in kleinere groepen (break-outs) om mee te denken. Alle pitchers gaven aan de nodige suggesties te hebben gekregen.

Esther Postema vertelde tot slot aan het eind van de Broedplaats nog over haar project De Betere Brief, dat zij vrijwillig heeft gerund in Liendert in Projecthuis Madiba. Esther is op zoek naar mensen die het project willen overnemen. Zie de weblink van het project voor meer informatie en Esther haar contactgegevens. Zoals Esther aan ons schreef is zij daarnaast ook op zoek naar medestanders om in Amersfoort grote muurschilderingen met pakkende poëzie te verwezenlijken. Het lijkt Esther een mooi idee om mensen juist in deze tijd te ondersteunen met mooie woorden.

Bij Bewoners033 kijken we terug op een mooie en geslaagde Broedplaats. We zien jullie graag in 2021 weer terug bij de volgende Broedplaats.

Maarten Rector, namens Bewoners033

14 december 2020 / door / in
Online Broedplaats: het werkt!

Maarten Rector en Guus van Scharrenburg waren allebei aanwezig op de Broedplaats van 26 november 2020 en schreven allebei een verslag. Omdat ze allebei de moeite waard zijn, plaatsen we ze allebei. Hieronder het verslag van Guus, hier het verslag van Maarten.


Dat was haasten om op tijd in te loggen bij De Broedplaats.  Net het avondeten door de keel en dan meteen in de vergaderstand. Dit illustreert onmiddellijk het grote voordeel van de “live” Broedplaatsen, waarbij ik aanwezig was. Lekkere maaltijden. De Broedplaats start normaliter met een gemeenschappelijke maaltijd bereid door een toegewijde kok. In de winter bijvoorbeeld een gezonde stamppot en in de zomertijd een smakelijke, licht verteerbare Syrische dis met uitleg. Als je voor de eerste keer deelneemt aan een Broedplaats is de gezamenlijke maaltijd een goede gelegenheid om vast wat gesprekken aan te knopen met tafelgenoten. Een prettige start. Tijdens een van de vijf “live” Broedplaatsen, die ik bezocht, waren we uitgenodigd op het Stadhuis en in de kantine werd een nasischotel geserveerd. Ik had het plan meteen toe te slaan, maar stond per abuis te scheppen uit de nasi bestemd voor de ambtenaren in plaats De Broedplaats deelnemers.  Daar werd ik bij de kassa vriendelijk op gewezen. Wat een toeval; twee nasi lijnen. De Broedplaats nasischotel, die gelukkig nog niet geheel vegetarisch was en iets later geserveerd werd, was ook zeker de moeite waard.

De “live” Broedplaatsen worden bij voorkeur steeds op een andere locatie gehouden, dat lukt aardig. Vaak zijn het wijkcentra waar De Broedplaats welkom is en die geven vervolgens ook een inkijk in de activiteiten, die daar allemaal voor de mensen georganiseerd worden. Nuttige, leerzame info. Een keer per jaar wordt De Broedplaats gepland op het Stadhuis met als doel om de kans dat wethouders, raadsleden en ambtenaren deelnemen te vergroten.

De Broedplaats editie van 26 november, oorspronkelijk gepland op het Stadhuis, werd door de Corona pandemie wederom noodgedwongen een “online” Broedplaats en om 19.00 uur, exact zoals gepland, was de start van de Zoom vergadering. Het was mijn eerste grotere “online” vergadering en om eerlijk te zijn was ik nogal sceptisch of zo’n Zoom vergadering goed uit zou pakken. Echter het concept van de Broedplaats blijkt uitstekend geschikt voor een “online” treffen.

Er ligt namelijk een duidelijk afgebakende agenda: Opening met introducties – 3min pitches – break-out rooms – lessen/ resultaten – napraten /sluiting. Dit alles gepland in ongeveer 75 à 90 minuten.

Het Zoom scherm, een vergrote versie van boter, kaas en eieren, toonde om 19.00 uur maar liefst 21 deelnemers. Daaronder een harde kern, die bijna altijd deelneemt, wat een goede zaak is, omdat deze vaak “ervaren” initiatiefnemers netwerken, kennis en ingangen hebben, waar de nieuwelingen van kunnen profiteren.

Na een korte inleiding over het gebruik van Zoom kreeg de wethouder het woord en sprak enige inspirerende woorden. Daarna kreeg de kersverse voorzitter van Bewoners033, verantwoordelijk voor de organisatie van de Broedplaats, de mogelijkheid om de activiteiten en doelen van de onafhankelijke stichting Bewoners033 onder de aandacht te brengen. Al deze informatie is vanzelfsprekend ook te vinden op de Bewoners033.nl site.

Zoals bij elke Broedplaats werden de spelregels aangestipt: iedereen spreekt voor zichzelf, we spreken met elkaar en niet over elkaar en we bewaken een veilige omgeving. Privacy gewaarborgd.

Nu het belangrijkste: de 3 minuten pitches en break-out sessies. Er waren vijf aanmeldingen en vier daarvan stonden klaar voor hun pitch. Klaar om hun ei te leggen. Er was nog enige discussie over de volgorde, met name wie zou starten. Er werd wat gestoeid met een presentatie met geluid, die via “share screen” getoond moest worden, wat niet eenvoudig bleek. Geen goed geluid. Maar alles voltrok zich in een gemoedelijke sfeer en uiteindelijk werd het initiatief “Kans op Toekomst” als eerste gepresenteerd. Dit project is voor jongeren met problemen op werk en school en doel is deze 1:1 te coachen en nieuwe kansen te bieden. Er waren op andere locaties al successen mee bereikt en de concrete vraag was: Hoe naar Amersfoort?

Een duidelijke vraag aan het eind van een pitch is prettig, dat geeft wat structuur aan de discussie die volgt in de Break-out sessie.

Daarop volgde een pitch van “Hout voor elkaar” gericht op het aanplanten van bomen in Amersfoort en in het buitengebied. Leuk was ook de pitch van het “jongeren” initiatief “Nieuwland jeugd” gericht op het opbouwen van banden bij jongeren (leeftijd 12-15 jaar) wonend in de wijk Nieuwland om verlies van contacten door de overgang van lagere school naar middelbare school te compenseren. Vraag: Hulp bij vinden van een geschikte locatie en tips voor een goede start en logo.

Als laatste werd “Grote Dromen” gepitcht, gericht om Amersfoorters met gebrek aan inkomsten (bijv. ZZP’ers) of met een uitkering met behulp van de gemeente gerichte opdrachten te verstrekken. Dit voor een periode van 1 jaar. Kunnen ze een netwerk op- of uitbouwen om weer verder te komen. Vraag: hoe kunnen we dit mogelijk maken?

Het volgende agenda-item was de Break-outsessie. De deelnemers moesten (via de “rename mode”) aangeven bij welk onderwerp ze in de klaarstaande break-out room geplaatst wilden worden. Dit verliep even chaotisch, maar de organisatie bracht eenieder toch vrij snel in de virtual room van zijn of haar voorkeur.

Ik zelf zat bij het “Hout voor elkaar” initiatief, wat een groepje van vier bleek te zijn. Ik ben geen bomenfluisteraar, te weinig blauw bloed, maar meer bomen lijkt mij een goed plan. Allerlei opties voor het planten om tot meer bomen te komen, passeerden de revue. Bijvoorbeeld planten ten noorden van zonneweiden. Crowdfunding voor bomen. Bomen aan de buitenkant van de wal van Nieuwland. Bomen planten kan natuurlijk niet zomaar en er werden ingangen aangegeven o.a. bij de gemeente/ provincie om een aantal van de aangestipte mogelijkheden te bespreken.

Exact 20.00 uur werd de break-out gestopt en werden we weer in de plenaire sessie gezet. Daar mochten de pitchers vertellen of ze bruikbare antwoorden/ tips op hun vragen hadden gekregen. Zoals meestal bij Broedplaatsen die ik bijwoonde, was men wel tevreden over de suggesties. Ze konden er verder mee.

Dan nog even “Napraten” – het laatste agenda-item – maar niet voordat er nog een korte 5e pitch werd gegeven.  Het ging over een ”Sollicitatiespreekuur” dat de pitcher had opgezet, en dat goed liep, maar waar ze eigenlijk mee wilde stoppen en daarom vervanging zocht.

Verder werd tijdens het Napraten, de actie “Ik fiets” aangeprezen. (Je kunt punten halen; toch zelf eens kijken hoe dat werkt). Verder aandacht voor de Stadsdialoog op 9 december met als onderwerp: “Jeugd en Corona” en het “Rode Kruis aan Huis” bezig met een pilot in Amersfoort. Vervolgens de afsluiting en uitloggen maar.

Kortom, er is veel aan de orde geweest in 90 minuten “online” Broedplaats in een prettige, relaxte sfeer. Zeker veel info en hopelijk bruikbaar resultaat voor met name de pitchers en misschien andere deelnemers.

Ik zal in 2021 weer proberen deel te nemen aan de Broedplaatsen, ook als deze in de “online” versies moeten plaatsvinden, wat zonder twijfel het eerste halfjaar van 2021 het geval zal zijn. Het werkt gewoon goed.

De data voor de 2021 Broedplaatsen (1 per kwartaal) zijn nog niet bekend, maar zullen binnenkort op deze site te vinden zijn.

Guus van Scharrenburg

Disclaimer: Ik weet niet of alle info betreffende de diverse onderwerpen 100% juist is. Het doel van dit stuk is om een impressie te geven van een “online” Broedplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 december 2020 / door / in