Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Briljant Bewonersinitiatief voor de Energietransitie in Nagele

Nagele, gelegen in de Noordoostpolder, was in het begin van zijn bestaan al een levend experiment. Een icoon van Het Nieuwe Bouwen. Hét plattedakendorp. Een modeldorp waar zo’n zestig jaar geleden architecten van De Acht en Opbouw, zoals Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld en tuinarchitect Mien Ruys geschiedenis schreven met hun vernieuwende ideeën over architectuur en stedenbouw. Een plek waar alles kon en mogelijk was.

Dit ooit zo beroemde dorp op de bodem van de Zuiderzee staat nu voor een nieuwe opgave: het wordt één van de eerste ‘zelfvoorzienende’ dorpen van Nederland. Met het innovatieve projectplan Nagele in Balans, wordt energie uit de zomer opgeslagen voor gebruik in de winter. Daarmee wil Nagele net als vroeger weer model staan voor de rest van het land.

Om Nagele opnieuw tot een innovatief dorp te maken dat voorop loopt en het experiment niet schuwt, hebben initiatiefnemers in 2017 een prijsvraag uitgeschreven. De uitvraag was om tot nieuwe oplossingen te komen voor een duurzaam, zelfvoorzienend dorp dat klaar is voor de toekomst. Het ontwerp ‘Nagele in Balans’ is uiteindelijk unaniem tot winnaar gekozen. Dat was in het voorjaar van 2018.

De kern van het plan is de opslag van energie in de vorm van warmte die in de zomer ‘teveel’ is. Door middel van zonnecollectoren die op (platte) daken van woningen liggen wordt in de zomer energie opgewekt en opgeslagen in grote, geïsoleerde, ondergrondse buffers. In de winter worden de woningen ermee verwarmd.

In Nagele zijn acht woningen en een voormalig schoolgebouw wat betreft warmte zelfvoorzienend geworden. Eigen opwek met zonnecollectoren, eigen opslag in een ondergronds waterbekken en eigen warmtevoorziening in de winter. Alles in samenspraak met bewoners, gemeente en de woningcorporatie in het vertrouwen dat het samen gaat lukken. De ambitie is om na deze pilot het hele dorp van eigen warmte te voorzien. Het geleerde wordt dan op grotere schaal toegepast en wellicht ook ver buiten Nagele.

In het boekje Anders Denken, Durven Doen kun je alles lezen over de realisatie van dit project.

 

4 oktober 2021 / door / in ,
Verkleinen van gezondheidsverschillen: werk in uitvoering

Een gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. Opvallend daarbij is dat iemands gezondheid voor een groot deel samenhangt met zijn of haar opleidingsniveau, inkomensniveau en/of beroepsstatus. Zo leven mensen met een lage opleiding gemiddeld vijf jaar korter en ongeveer veertien jaar in minder goede gezondheid. Deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijken een hardnekkig fenomeen te zijn, want ondanks de groeiende welvaart in Nederland en de toegenomen sociale mobiliteit nemen de verschillen niet af.

Hoe komt dat nu, en wat kunnen we daar aan doen? Daar is al veel kennis over ontwikkeld. Zo weten we uit de gezondheidswetenschappen wat de invloed van leefstijlen kan zijn, en waarom het zo belangrijk is dat de gezonde keuze de meest logische keuze is. Hier is de afgelopen jaren fors op ingezet, vanuit verschillende disciplines. Maar een structurele oplossing lijkt het niet te bieden. Voor preventie en een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen is het essentieel om ook bij andere oorzaken stil te staan, zoals bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, armoede, schulden, woonomstandigheden en laaggeletterdheid: de oorzaken achter de oorzaken. De vervolgvraag is hoe je deze kloof kan dichten. Hoe kan je in de praktijk op verschillende vlakken (individu, omgeving, maatschappij) en vanuit verschillende domeinen (zorg, welzijn, wonen, sport, techniek, educatie, arbeid) het verschil maken? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Verschillende lectoraten van Platform Stad en Wijk doen hier al jaren onderzoek naar. Deze kennis is nu gebundeld in het e-magazine gezondheidsverschillen. Aan de hand van artikelen, columns, video’s, interviews en infographics laten diverse onderzoekers van hogescholen hun licht schijnen over dit thema. Dit doen zij op basis van praktijkgericht onderzoek dat zij in hun eigen stad hebben uitgevoerd. Dit betekent dat hun onderzoek en interventies in een directe afstemming met de praktijk worden ontwikkeld, samen met onder andere bewoners, gemeenten, welzijns- en zorginstellingen. Het magazine laat zien hoe divers de problemen en daarmee de oplossingsrichtingen zijn en hoe deze met elkaar samenhangen. Daarnaast biedt het nieuwe inzichten en inspiratie om met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

Persbericht van Platform Stad en Wijk

4 oktober 2021 / door / in
Het Soesterhof is officieel geopend

In September 2021 is de Soesterhof, op de Wagenwerkplaats, tussen het Soesterkwartier en het spoor, eindelijk officieel geopend met een weekend van één groot feest. De huizen zijn af, de tuin staat in bloei.

Vrijdag hebben de bewoners van de Soesterhof een toast uitgebracht met iedereen die betrokken was bij de totstandkoming van de buurt. Zaterdag hebben ze tot in de late uren gefeest. En zondag hadden ze de buren over de vloer. En een aantal mensen die elders in het land bezig zijn met Soesterhof-achtige buurten.

Kom mee naar buiten allemaal

De tuin heeft de afgelopen maanden een bizarre transformatie ondergaan: van modder naar groen. De bomen en struiken staan in bloei en de moestuin was twee maanden geleden al aan het woekeren, vol gigantische courgettes en pompoenen zo groot als voetballen.

In het weekend is het vaak druk bij de picknicktafels, om samen wat te drinken en/of bij te praten. Als de school uitgaat, stroomt de tuin vol met kinderen. Die rennen vaak gelijk richting de trampoline.

En als het koud wordt…

… gaan we naar binnen. Midden in de tuin staat een gebouwtje dat altijd de gemeenschappelijke ruimte, de GR, genoemd werd. In het weekend van de opening heeft het een florissantere naam gekregen: het Tuinhuis bij de Perenboom. In het tuinhuis kan men terecht voor tafelvoetbal, voor overleg en om te buurten. Er zijn al feestjes gehouden.

Er komt nog meer moois bij. De komende maanden wordt de tuin verder beplant en worden er nog wat fietsenstallingen gebouwd. Het tuinhuis krijgt een upgrade. Er komt een pergola en de buitenmuren zien er straks groen uit van de beplanting.

Het weg van idee naar verwezenlijking is lang geweest, maar het resultaat mag er zijn. Ook is de totstandkoming van de Soesterhof een inspiratie geweest voor mensen met soortgelijke dromen. We feliciteren de bewoners van de Soesterhof van harte met hun prestatie.

27 september 2021 / door / in
Fonds voor Cultuurparticipatie biedt subsidies om Samen Cultuur te maken

Sinds 25 september zijn eindelijk de Coronamaatregelen versoepeld zodat ook voor de cultuur weer meer mogelijk is. In oktober worden informatiesessies aangeboden voor de nieuwe ronde voor de subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Deze infosessies vinden online plaats op 19, 21, 26 en 28 oktober 2021. Hierin worden enkele mogelijke wijzigingen van de regeling toegelicht en krijgen aanvragers tips om nog beter op weg te gaan naar een kansrijke aanvraag.

Via de subsidieregeling Samen Cultuurmaken werken het sociale domein en het culturele domein samen aan cultuur voor iedereen. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken wellicht wat voor je.

Ook als je al eens gebruik gemaakt hebt van deze subsidieregeling is het handig om naar een online sessie te gaan omdat er, gebaseerd op eerdere ervaringen, wijzigingen zijn aangebracht in de manier van indienen van de aanvraag en in de spelregels.

De online informatiesessie van 19, 21, 26 en 28 oktober zijn onderverdeeld in diverse soorten:

  1. Sessie voor organisaties die nog niet bekend zijn en geen ervaring met de regeling hebben.
  2. Sessie voor organisaties die al bekend zijn en ervaring met de regeling hebben.
  3. Sessie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie ’21-’24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) partner in het programma.

Waarvoor kun je aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Op de website zijn van het fonds zijn documenten ‘tips voor het schrijven van een projectplan’ en ‘veelgestelde vragen’ te vinden. Je vindt ze onder Documenten rechts in het blauwe blok op deze pagina. Hier vind je ook handige voorbeeldformulieren.

Kennisdossiers LKCA 

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat deze regeling ondersteunt? In de projectmonitor verzamelt het LKCA de ervaringen van alle gehonoreerde projecten.

 

27 september 2021 / door / in
Regio Amersfoort trekt samen met andere Utrechtse regio’s op voor opvang asielzoekers en statushouders

Een persbericht van de gemeente Amersfoort (22 september 2021):

De Utrechtse regio’s U16 (de gemeente Utrecht en 15 gemeenten daar omheen), Amersfoort en de Foodvalley (Gelderse Vallei) gemeenten in de provincie Utrecht onderzoeken de komende maanden gezamenlijk welke vormen van opvang en huisvesting voor statushouders en asielzoekers in de provincie het beste zijn om aan de taakstelling te voldoen én om tot een snellere integratie te komen. De regio’s bekijken daarvoor verschillende mogelijkheden en locaties in de provincie. De regio’s willen ook de kwaliteit van de opvang verbeteren door nieuwe opvanglocaties te realiseren met een flexibele schil die ook voor andere doelgroepen met een urgente woonvraag gebruikt kunnen worden. Op die manier is het mogelijk asielzoekers die een grote kans maken om statushouder te worden beter en eerder te integreren én kan capaciteit voor opvang voor meerdere huisvestingsvraagstukken benut worden.

Het Rijk heeft alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om extra statushouders en asielzoekers op te vangen en een dak boven het hoofd te geven. Zo komen er verspreid over de provincie Utrecht op termijn ruim vierhonderd plekken voor asielopvang bij en moeten er de kortere termijn in totaal 1383 statushouders worden gehuisvest. Vanwege de krapte op de woningmarkt blijven statushouders op dit moment langer in de asielopvang. Door hen te voorzien van een eigen woning komt er ook meer ruimte vrij voor opvang van asielzoekers.

De regio’s kiezen bij het uitvoeren van deze taken expliciet voor samenwerking. “We willen ervoor zorgen dat mensen die noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten op een goede en menselijke manier worden opgevangen en opgenomen in onze samenleving. Alle regiogemeenten hebben hun solidariteit uitgesproken om gezamenlijk de schouders onder deze grote opgave te zetten”, zegt burgemeester Lucas Bolsius.

Verkenning regio Amersfoort

In Nederland wordt gewerkt aan een flexibeler asielstelsel. Een van de onderdelen zijn regionale opvanglocaties. Asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfs­vergun­ning worden opgevangen in een regionale opvanglocatie, dichtbij de plek waar ze uiteinde­lijk komen te wonen. Het realiseren van meerwaarde voor de buurt en voor de bewoners staat daarbij centraal. Voor de regio Amersfoort worden op dit moment de mogelijkheden verkend voor het realiseren van een regionale opvanglocatie voor kansrijke asielzoekers met flexibele schil voor andere woningzoekenden op de huidige locatie aan de BW-Laan in Amersfoort. Deze verkenning vindt plaats in het licht van de constatering van het COA dat op de middellange termijn de huidige opvang aan de BW-laan niet meer geschikt is. De ontwikkeling van een regionale opvanglocatie zal in samenhang bekeken moeten worden met de ontwikkeling van de locatie naast de huidige COA locatie. Over deze ontwikkeling is de eigenaar nog in gesprek met partners en de omgeving. Daarnaast worden de mogelijk­heden bekeken voor het herplaatsen van de huidige gezinslocatie aan de BW-laan naar een permanente locatie in Amersfoort.

Voor de huisvesting van statushouders in de regio Amersfoort worden op dit moment alle mogelijkheden van huisvesting verkend. De opgave is regionaal, wat betekent dat als de opvanglocaties in Amersfoort komen er op andere vlakken samenwerking wordt gezocht.

Kwaliteit en versneld toevoegen van woningen

Voor de huisvesting van statushouders ligt de focus op het versneld toevoegen van woningen. Daarbij zet de regio Amersfoort ook in op zogeheten flexbouw, een type woningen dat snel te bouwen is, maar ook eenvoudig te verplaatsen is naar een andere plek als dat nodig is. Daarnaast wordt er gekeken naar het slimmer benutten van bestaande gebouwen of locaties. De regio’s zien kansen voor tijdelijke woonvormen en combinaties van statushouders met reguliere inwoners (al dan niet met een urgente woonvraag).

Vervolg

Een concreter aanbod met voorstellen wordt eind 2021 verwacht en aan het Rijk voorgelegd.

27 september 2021 / door / in
Buddy to Buddy start nieuw traject

Binnenkort start Buddy to Buddy in Amersfoort het tweede traject waarbij vluchtelingen en inwoners van Amersfoort aan elkaar worden gekoppeld. Het buddy-traject duurt 4 maanden. Er komen kleine groepen van buddy’s die elkaar kunnen versterken. Elke groep heeft een vaste contactpersoon die ondersteunt waar nodig. Je staat er dus niet alleen voor.

De voorbereiding van de Nederlandse buddy’s bestaat uit een intake en een voorlichtingsbijeenkomst. Vervolgens ontmoeten jij en je buddy elkaar voor het eerst op een feestelijke matchingsavond (i.v.m. corona in aangepaste vorm). Daarna gaan jullie samen op pad. Je spreekt in ieder geval één keer per week af  met je buddy. Eén keer in de drie weken komt jouw buddy-groep samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Deze intervisies worden begeleid door ervaringsdeskundigen van Buddy to Buddy.

Hiernaast organiseert Buddy to Buddy bijeenkomsten die je informeren en wegwijs maken, en ook inspirerende activiteiten waar je op een laagdrempelige manier vluchtelingen en alle andere buddy’s ontmoet. Na vier maanden wordt het project gezamenlijk afgesloten en mag jij zelf met je buddy afspreken of en hoe jullie contact er daarna uit gaat zien.

Voor vragen en aanmelden: amersfoort@buddytobuddy.nl.

 

15 september 2021 / door / in ,