Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Nieuws/Achtergrond
Hoor alles en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet gelden. Deze wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Om deze wet uit te voeren maken Rijk, provincie en gemeenten nu Omgevingsvisies. Daarin kijken ze vooruit en geven ze aan hoe hun provincie of gemeente er in de toekomst uit moet zien. Daarnaast maken ze Omgevingsverordeningen. Die bevatten alle regels die gaan over ruimtelijke ontwikkelingen. 

Natuur- en Milieufederatie Utrecht belegt een avond (digitaal) om bewoners en bewonersinititatieven te informeren over wat er op dit moment speelt rondom de Omgevingsvisie voor de provincie Utrecht. Ze gaan graag met de achterban in gesprek over de (voorlopige) inhoud daarvan. En ze geven tips en handvatten mee om zelf aan de slag te gaan, of om bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen. 

Datum en tijd: 24 september, 19.30 tot 21.30. Klik hier voor meer informatie.

10 augustus 2020 / door / in ,
Behoud Park Schothorst: Voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief

De woningnood is hoog in Amersfoort en daarom zoekt de gemeente naarstig naar nieuwe en creatieve oplossingen voor het woningtekort. Zo wilde het college van Burgemeester en Wethouders voorjaar 2019 laten onderzoeken of er op een kavel van ongeveer 1 hectare, die aan drie zijden omringd wordt door Park Schothorst en die sinds 2016 aangemerkt stond als ‘ontwikkellocatie’, maar liefst zestig gestapelde woningen geplaatst konden worden.

Bewoners van Schothorst waren op zich niet tegen het ontwikkelen van de kavel maar vonden dat zo’n woningdichtheid de natuurwaarde van het park te zeer zou aantasten, om maar niet te spreken van het toegenomen verkeer in het park en de woonwijk erachter. Ze richtten de actiegroep ‘Behoud Park Schothorst’ op.

Op www.inschothost.nl kun je het verloop lezen: hoe het begon, het protest, hoe het verder ging, en nadat het College het plan van de 60 woningen van tafel gehaald had, hoe de actiegroep via een burgerinitiatief doorging om de kavel ook in de toekomst veilig te stellen tegen onevenredige bouw door in te zetten op een eis van ‘cocreatie’: dat de gemeente samen met actiegroep Behoud Park Schothorst en andere relevante partijen een ontwikkelplan opstelt. Dit initiatief is nu door de gemeenteraad aangenomen.

Doordat de actiegroep zich opstelde als partner van de gemeente en niet als tegenstander, hebben ze kunnen bereiken dat het landschappelijk karakter van Park Schothorst behouden blijft. Hun taak is dus nog niet voltooid: nu gaan ze verder om samen met de gemeente een passende bestemming te vinden voor dit stuk land.

3 augustus 2020 / door / in ,
Participatiegids voor participatie over ruimtelijke ontwikkelingen

Om ervoor te zorgen dat initiatiefnemers weten wat ze moeten doen en belanghebbenden weten wat ze kunnen verwachten, heeft de gemeente een participatiegids opgesteld.

De participatiegids biedt handvatten voor iedereen die een plan heeft, van een nieuwe schuur tot een nieuwe woonwijk, dus niet alleen voor burgerinitiatieven maar ook voor burgers en bedrijven. Voor de meest complexe ontwikkelingen staat er een stappenplan in de gids, waarin precies staat wanneer een initiatiefnemer in gesprek gaat met belanghebbenden en wanneer de gemeenteraad of het college een besluit krijgt voorgelegd.

Het doel van deze participatiegids wordt in de gids zelf als volgt beschreven:

Deze participatiegids is een richtingwijzer voor het betrekken van belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Met ruimtelijke ontwikkelingen bedoelen we alle ontwikkelingen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit loopt uiteen van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. Of van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de stad.

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet, die vanaf 2022 geldt, onderstreept nog eens het belang van deze participatie.

Op deze pagina van de website van de gemeente kun je de participatiegids (17 pagina’s) downloaden, en op deze pagina vind je meer informatie.

Deels overgenomen van www.amersfoort.nl

3 augustus 2020 / door / in , ,
Broedplaats dinsdag 15 september 2020

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort verder willen helpen elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor Amersfoort!

Bij de Broedplaats kan iedereen een pitch doen of een presentatie geven van max. 3 minuten. In die pitch of presentatie kan het gaan over een idee of vraag waar de spreker met anderen over wil spreken. Soms gaat dat over een heel pril idee “wat zou het toch mooi zijn als…” of “het kan toch niet zijn dat…”. En soms hebben zij het ook hele concrete vragen: “kan iemand mij helpen met dit of dat…”Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke spreker zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. In de praktijk blijkt elke keer dat iedereen met leuke nieuwe ideeën en suggesties voor Amersfoort naar huis gaat.

De Broedplaats is altijd op wisselende locaties in Amersfoort. Bewoners033 laat daarmee ook zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Zo krijgen initiatieven de kans zich te presenteren bij een diverse groep van Amersfoorters. Ook zo maken we samen Amersfoort. Deze keer vindt de Broedplaats op het gemeentehuis plaats, zoals eens per jaar het geval is.

Deze broedplaats begint om 16:00 uur (inloop vanaf 15.45) en tot ongeveer 17.30 zijn er de pitches en de tafelgesprekken. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd (gratis) voor wie daar gebruik van wil maken, om informeel verder te kunnen praten.

AANMELDEN
Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens !

1 augustus 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
‘We doen het samen’ Festival gaat online

Het ‘We doen het samen’ Festival is een landelijk jaarlijks terugkerend evenement dat bewonersinitiatieven ondersteunt met raad, informatie en inspiratie. In 2020 zou het op 28 maart gehouden worden in de Oude Prodentfabriek in Amersfoort. Ook Bewoners033 zou een workshop geven.

Vanwege Corona werd het festival uitgesteld tot 5 september. Maar omdat Corona nog altijd onder ons is, is besloten om er een online-evenement van te maken.

Gelukkig kun je digitaal net zoveel kennis en inspiratie opdoen en nieuwe mensen ontmoeten! Het festival begint op 5 september om 10.00 uur met een plenair programma, waarbij sprekers als Peter Heerschop, Rocky Hehakaija en Joris Luyendijk ons meenemen in hun boeiende verhalen.

Verder kun je kiezen welke andere plenaire sessie je wilt volgen, over bijvoorbeeld burgerinitiatieven in tijden van corona of het gesprek in het politiek café. Om 13.00 uur sluit het gezamenlijke gedeelte. De online workshops worden verplaatst naar de week erop, van 9 tot en met 11 september.

Online workshops van 9 t/m 11 september

Van 9 t/m 11 september kun je dagelijks ontbijt-, lunch-, en avondworkshops volgen, gewoon vanachter je computer. Bijna alle workshops die op het festival geprogrammeerd stonden, kun je online bijwonen. De inschrijving hiervoor start binnenkort.

Alles op een rijtje

  • Het plenaire deel van het festival vindt zaterdag 5 september volledig online plaats
  • Er zijn géén publieke festiviteiten in de Prodentfabriek in Amersfoort
  • Je kunt het festival en de workshops gratis online bijwonen: als je voor het fysieke festival tickets had besteld, dan krijg je je geld terug
  • Alle eerdere inschrijvingen voor de workshops komen te vervallen: op de website www.wedoenhetsamen.nu staat binnenkort hoe je je voor de workshops kunt inschrijven.
  • De festival app wordt voor deze editie niet meer gebruikt
  • Alle informatie over het programma en het inschrijven voor de workshops vind je op de website.

Voor verdere vragen of opmerkingen kun je mailen naar info@wedoenhetsamen.nu.

28 juli 2020 / door / in
Provinciale subsidie vitale wijkaanpak Soesterkwartier

Nieuwsbericht Gemeente Amersfoort – 17 juli 2020

4 miljoen van provincie voor vitale wijkaanpak Soesterkwartier

Soesterkwartier krijgt 4 miljoen euro subsidie van de provincie voor investeringen in het vitaler maken van de wijk. Provinciale Staten besloten dit afgelopen woensdag. Voor de precieze besteding van de subsidie wordt samen met bewoners, bedrijven en belanghebbenden uit het Soesterkwartier een plan gemaakt. Met het geld van de provincie wordt geïnvesteerd in een gezonde en veilige leefomgeving, groen en duurzaamheid, verkeer, onderwijs en armoedebestrijding.

Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten en activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid, die werkgelegenheid stimuleren, het groen en speelplekken verbeteren en gezond leven bevorderen. Het geld kan dus worden besteed aan sociale en fysieke projecten, of een combinatie ervan. Een straat anders inrichten omdat het veiliger wordt maar door die inrichting ook tot meer onderling contact leidt, is daar een voorbeeld van.

Betrokkenheid bewoners Soesterkwartier

In het gesprek dat de gemeente dit najaar start, moeten uiteindelijk ook keuzes gemaakt worden, want met het geld kan niet alles aangepakt worden. Eerst wordt bij bewoners heel breed opgehaald welke wensen en ideeën er zijn. Daarna wordt in overleg met alle betrokkenen een prioritering aangebracht.

De gemeente legt zelf maximaal 9,5 miljoen euro bij als cofinanciering. Dit komt uit al in de begroting gereserveerd budget voor geplande activiteiten. Het totale bedrag komt hiermee op 13,5 miljoen euro. Dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in groen, duurzaamheid en fysieke verbindingen van het Soesterkwartier met het gebied Langs Eem & Spoor. Bij alle investeringen wordt goed gekeken hoe de ene investering de ander versterkt.

De bijdrage van de provincie is onderdeel van de vitale wijkaanpak van provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten kondigden november vorig jaar aan te willen investeren in het Soesterkwartier en Langs Eem & Spoor. De provincie investeert in verschillende wijken in de regio Utrecht die een impuls nodig hebben om vitaler te worden.

18 juli 2020 / door / in , , , , , , , , , ,