Nut van burgerinitiatieven bij groenbeheer wetenschappelijk onderzocht

Nut van burgerinitiatieven bij groenbeheer wetenschappelijk onderzocht

Waar eerdere natuurvisies van het rijk een sterk geloof uitstraalden in de maakbaarheid van de samenleving, straalt de huidige Rijksnatuurvisie een bijna even sterk geloof uit in haar zelfredzaamheid: “Waar de samenleving zelf steeds meer in staat blijkt om natuurdoelen dichterbij te brengen, past het de overheid om zich terughoudend op te stellen en vooral een voorwaardenscheppende en stimulerende rol op zich te nemen” (Ministerie van Economische Zaken, 2014).

Zo begint een verslag van onderzoek in www.Landschap.nl naar de doelen en de activiteiten van burgerinitiatieven voor groen- en natuurbeheer. Wetenschappers van Wageningen University Research hebben in totaal 264 groene burgerinitiatieven over het hele land geanalyseerd en komen daarbij tot een indeling van tien verschillende soorten groene burgerinitiatieven.

Twee van de belangrijkste soorten zijn de fysieke bescherming en realisatie van groengebieden en educatie. De groeninitiatieven dragen zeker bij aan de bescherming en uitbreiding van de natuur en aan het betrekken van burgers bij de natuur. Dit gebeurt met name buiten de gebieden die officieel een beschermde status hebben. De effecten van burgerinitiatieven zijn meestaal kleinschalig van aard (maar Natuurmonumenten begon ooit ook als burgerinitiatief…).

Overheidssteun blijft belangrijk, maar vormt tegelijk een bedreiging voor het voortbestaan van initiatieven, met name wanneer subsidies worden ingetrokken bijvoorbeeld door bezuinigingen. Het terugtrekken van de overheid in financiële zin staat haaks op haar voornemen om “natuur terug te leggen in de handen van mensen”, waarover in de Rijksnatuurvisie wordt gesproken.

De doelen van een burgerinitiatief lopen niet altijd gelijk met die van de overheid en ontstaat er wrijving. Soms heeft bijvoorbeeld het burgerinitiatief als effect dat de biodiversiteit afneemt, bijvoorbeeld wanneer van een stuk verruigd natuurgebied een buurttuin wordt gemaakt.

Toch is het verslag grotendeels positief over de bijdrage van groene burgerinitiatieven, ook wat betreft het voortbestaan van de biodiversiteit. Uit het stuk spreekt de roep naar de overheid om vooral deze initiatieven te blijven stimuleren die de ontwikkeling van groen en de educatie over groen bevorderen.

 

 

Delen
17 december 2016No comments
Comments

Comments are closed here.