Peter Rook, portret van een bevlogen pionier

Peter Rook, portret  van een bevlogen pionier

Waar Rook is, is vuur, zou de slogan kunnen zijn voor de gedreven een aanstekelijke wijze waarop Peter Rook onvermoeibaar werkt aan zijn plan om voormalig wijkcentrum de Boerderij als gemeenschapscentrum voor de wijk Nieuwland te behouden.
Als ik langs kom voor een interview wordt ik meteen naar zijn kantoorruimte geleid waar een beamer al staat te draaien voor een indrukwekkende presentatie over zijn netwerken, plannen en afspraken met partners. Peter kan als voorbeeld dienen voor de burger – in het zich vernieuwende sociale domein- die de lacunes wil opvullen die ontstaan door het wegbezuinigen van de diensten die voorheen door welzijn en zorginstellingen werden geboden in buurt en wijk.

Frisse wind
Zo’n frisse wind is nodig om te realiseren wat ogenschijnlijk onhaalbaar lijkt: het kopen van een groot pand dat op de lijst staat van gemeentelijk onroerend goed, dat tegen marktconforme prijs wordt aangeboden. Om dat te realiseren moet een burgerinitiatief zich in korte tijd transformeren tot een professionele sociale onderneming. En daar past het woord pionieren per definitie bij.
Tijdens het gesprek met Peter heb ik het woord subsidie geen enkele keer horen vallen. Wel heb ik een compleet visueel overzicht gezien van tientallen sleutelfiguren binnen en buiten de wijk, die de afgelopen maanden benaderd zijn. Politici, bestuurders, ambtenaren, wijkkenners en wijkbewoners, vertegenwoordigers van verenigingen en kerken, financiële experts, onderwijs en zorginstellingen, ZZP-ers die uiteenlopende diensten kunnen leveren, gangmakers van burgerinitiatieven, kortom een eindeloze rij van contactpersonen trekt in de PowerPoint presentatie voorbij, voorzien van foto en functie. En als ik mij afvraag wie ik mis bij al die per netwerk geordende personen, weet ik nauwelijks tot enige aanvulling te komen. Met een groot aantal partijen heeft Peter inmiddels afspraken gemaakt rond activiteiten in de Boerderij.

‘De Goede Leven Boerderij’
Opvallend in de plannen die Peter- met een stevige achterban van betrokken wijkbewoners- ontwikkelt is de ‘fusion’ aan diensten die voorheen categoraal door los van elkaar werkende instellingen werden geleverd. Het is een logisch, gecombineerd verhaal van ontmoeting, zorg, onderwijsgerichte activiteiten, welzijn, burenhulp, bedrijfsvoering voor en door zelfstandige ondernemers, horeca en zaalverhuur, die de basis moeten leggen voor een gezonde exploitatie.
Daarin past zijn credo van ‘de Goede Leven Boerderij’ beter dan een benaming als wijkcentrum, omdat het gaat om een nieuwe formule. Als Peter slaagt om zijn droom te realiseren zal dat veel impact hebben voor de sociale samenhang in de wijk, die in toenemende mate behoefte krijgt aan een fysieke ontmoetingsplek.

Sociaal ondernemen
Binnen een verdienmodel als ondernemer zal dan in de exploitatie ook gekeken moeten worden naar de ‘maatschappelijke business case’, de financiële waarde van wijk, zorg en welzijnactiviteiten die leiden tot een subsidiebesparing en dus kostenbesparing voor de gemeente. Dat is een thema dat onvermijdelijk op de politieke en bestuurlijke agenda verschijnt van een gemeente die burgers de ruimte biedt om in buurten en wijken regie te gaan voeren rond sociaal ondernemen.
Met de aanpak rond ‘de Goede Leven boerderij’ in Nieuwland wordt een nieuwe weg ingeslagen om te komen tot een wijkeconomie bedrijf dat veel verder gaat dan de voorheen gesubsidieerde wijkcentra ooit gekomen zijn.
Het is te hopen dat de waarde die daarvan uitgaat wordt meegewogen in de lopende onderhandelingen met de gemeente als eigenaar van het pand.
Het vuur dat Peter heeft ontstoken trekt inmiddels ook buiten Nieuwland volop de aandacht.
En hem kennende zal dat ook blijven branden.

Over Daan Vosskuhler

Daan Vosskühler was lid van de kerngroep BewonersWeb. Op www.foxandfriiends.nl is een verzameling van zijn recente blogs te lezen. Voor Bewoners033 gaat hij als correspondent aan de slag rond het thema wijken en wijkontwikkeling.