Regio Amersfoort trekt samen met andere Utrechtse regio’s op voor opvang asielzoekers en statushouders

Regio Amersfoort trekt samen met andere Utrechtse regio’s op voor opvang asielzoekers en statushouders

Een persbericht van de gemeente Amersfoort (22 september 2021):

De Utrechtse regio’s U16 (de gemeente Utrecht en 15 gemeenten daar omheen), Amersfoort en de Foodvalley (Gelderse Vallei) gemeenten in de provincie Utrecht onderzoeken de komende maanden gezamenlijk welke vormen van opvang en huisvesting voor statushouders en asielzoekers in de provincie het beste zijn om aan de taakstelling te voldoen én om tot een snellere integratie te komen. De regio’s bekijken daarvoor verschillende mogelijkheden en locaties in de provincie. De regio’s willen ook de kwaliteit van de opvang verbeteren door nieuwe opvanglocaties te realiseren met een flexibele schil die ook voor andere doelgroepen met een urgente woonvraag gebruikt kunnen worden. Op die manier is het mogelijk asielzoekers die een grote kans maken om statushouder te worden beter en eerder te integreren én kan capaciteit voor opvang voor meerdere huisvestingsvraagstukken benut worden.

Het Rijk heeft alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om extra statushouders en asielzoekers op te vangen en een dak boven het hoofd te geven. Zo komen er verspreid over de provincie Utrecht op termijn ruim vierhonderd plekken voor asielopvang bij en moeten er de kortere termijn in totaal 1383 statushouders worden gehuisvest. Vanwege de krapte op de woningmarkt blijven statushouders op dit moment langer in de asielopvang. Door hen te voorzien van een eigen woning komt er ook meer ruimte vrij voor opvang van asielzoekers.

De regio’s kiezen bij het uitvoeren van deze taken expliciet voor samenwerking. “We willen ervoor zorgen dat mensen die noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten op een goede en menselijke manier worden opgevangen en opgenomen in onze samenleving. Alle regiogemeenten hebben hun solidariteit uitgesproken om gezamenlijk de schouders onder deze grote opgave te zetten”, zegt burgemeester Lucas Bolsius.

Verkenning regio Amersfoort

In Nederland wordt gewerkt aan een flexibeler asielstelsel. Een van de onderdelen zijn regionale opvanglocaties. Asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfs­vergun­ning worden opgevangen in een regionale opvanglocatie, dichtbij de plek waar ze uiteinde­lijk komen te wonen. Het realiseren van meerwaarde voor de buurt en voor de bewoners staat daarbij centraal. Voor de regio Amersfoort worden op dit moment de mogelijkheden verkend voor het realiseren van een regionale opvanglocatie voor kansrijke asielzoekers met flexibele schil voor andere woningzoekenden op de huidige locatie aan de BW-Laan in Amersfoort. Deze verkenning vindt plaats in het licht van de constatering van het COA dat op de middellange termijn de huidige opvang aan de BW-laan niet meer geschikt is. De ontwikkeling van een regionale opvanglocatie zal in samenhang bekeken moeten worden met de ontwikkeling van de locatie naast de huidige COA locatie. Over deze ontwikkeling is de eigenaar nog in gesprek met partners en de omgeving. Daarnaast worden de mogelijk­heden bekeken voor het herplaatsen van de huidige gezinslocatie aan de BW-laan naar een permanente locatie in Amersfoort.

Voor de huisvesting van statushouders in de regio Amersfoort worden op dit moment alle mogelijkheden van huisvesting verkend. De opgave is regionaal, wat betekent dat als de opvanglocaties in Amersfoort komen er op andere vlakken samenwerking wordt gezocht.

Kwaliteit en versneld toevoegen van woningen

Voor de huisvesting van statushouders ligt de focus op het versneld toevoegen van woningen. Daarbij zet de regio Amersfoort ook in op zogeheten flexbouw, een type woningen dat snel te bouwen is, maar ook eenvoudig te verplaatsen is naar een andere plek als dat nodig is. Daarnaast wordt er gekeken naar het slimmer benutten van bestaande gebouwen of locaties. De regio’s zien kansen voor tijdelijke woonvormen en combinaties van statushouders met reguliere inwoners (al dan niet met een urgente woonvraag).

Vervolg

Een concreter aanbod met voorstellen wordt eind 2021 verwacht en aan het Rijk voorgelegd.

Delen
27 september 2021No comments
Comments

Comments are closed here.