Stadhuis als bastion en bestuurlijke vernieuwing als breekijzer?

Stadhuis als bastion en bestuurlijke vernieuwing als breekijzer?

Ik geef het toe, ik ben niet echt ingewijd in de bestuurlijke wereld van ons stadhuis. Mijn ingang verloopt via burgerinitiatieven die ik die graag ondersteun, en dat is per definitie een beperkte ingang. Het is echter wel het snel groeiende domein van de burger die wil experimenteren met het ontwikkelen van een grotere mate van verantwoordelijkheid voor het leefklimaat in buurten en wijken. Dat raakt direct het gemeentebeleid waarin een terugtredende overheid graag taken overdraagt aan de actieve burger. So far, so good.

Bestuurlijke vernieuwing
Om die nieuwe beleidsintentie stevig te verankeren ontkomt de gemeente niet aan een bestuurlijke vernieuwing. De eerste stappen daartoe zijn al man en vrouwmoedig gezet. Landelijk wordt Amersfoort met een gemeentesite waarop ruimte wordt geboden voor Bewoners033.nl, het werk van Het Nieuwe Samenwerken en recent het G1000 experiment, gezien als een koploper. Kortom er wordt geïnvesteerd in de dialoog met de burger. Een heel ander verhaal tekent zich echter af als de burger zich omwille van zijn gezwoeg in buurt en wijk moet gaan verdiepen in de complexe werking van het bestuurlijke apparaat. Dan komt al snel aan het licht dat de verkokering die er tussen alle afdelingen bestaat kan betekenen dat een innovatief energieproject waarbij de ene afdeling staat te juichen door een andere afdeling eindeloos wordt getraineerd.
Dat wordt nog ernstiger als je aan raadsleden vraagt hoe de vork precies in z’n steel zit. Daarvoor kun je beter te raden gaan bij ex-raadsleden, die opvallend opener zijn in hun analyse, dan de huidige volksvertegenwoordigers. Maar in feite komt hun commentaar op hetzelfde neer: “We weten het vaak niet precies en met alleen veronderstellingen heb je geen harde case”. Kortom ook raadsleden kunnen zich beklagen over een apparaat waarin direct contact met ambtenaren taboe is. Of zoals een raadslid zegt: ‘De info komt van de ambtenaren via de griffie bij de raadsleden, die informatie is al gefilterd en onvolledig. Voeg daarbij dat veel ambtenaren niet in Amersfoort wonen en nauwelijks weten wat er in buurten en wijken echt speelt en je hebt als raadslid een probleem om ontwikkelingen op de voet te volgen”. Dat is een pijnlijke constatering voor gekozen burgers die geacht worden het gemeentebeleid op de voet te volgen, maar zich sterk bewust zijn van hun beperkingen.

Politiek met een menselijk gezicht
Beperkingen op een ander niveau dienen zich aan op het gebied van de nieuwsvoorziening aan de burger. Van enige inhoudelijke journalistieke berichtgeving over de handel en wandel in het gemeentehuis is al lang geen sprake meer. Natuurlijk zijn er media die graag duiken in de waan van de dag, maar van een vorm van het gedegen journalistiek volgen van beleid is al jaren geen sprake.
Tot voor kort was er een opvallend lichtpuntje. Met de beeldverslagen van Rob Lampe, die de perikelen in de Raad op geheel eigen wijze ‘behapbaar’ maakte voor de burger kreeg politiek ineens een menselijk gezicht.

Rob is gestopt
Rob is gestopt. Zijn rapportages bleken vrijwilligerswerk te zijn. Een wel heel veeleisende ‘hobby’ gezien de kostbare technische apparatuur en de vele uren die in een montagekamer worden doorgebracht. Dat bracht Rob op het idee een beroep te doen op een incidentele= eenmalige subsidieaanvraag voor journalistieke producties. Een adviescommissie van ‘betrokken burgers’ wees de aanvraag vervolgens af, volkomen voorbijgaand aan de waarde die veel Amersfoorters toekennen aan de items van : “Stadhuisplein 1” gezien! Het college van B.&W. nam dat advies gemakshalve kritiekloos over.
Exit Rob Lampe. Het is gissen naar de achtergronden van deze aanslag op waardevolle vrije nieuwsgaring. Maar zoals raadsleden al zeggen: “We weten het vaak niet precies en met alleen veronderstellingen heb je geen harde case”.

Delen
6 oktober 20142 Comments
 • joke sickmann says:

  Ja Daan, dit vraagt om een reactie. Bij het aantikken van de letters op het toetsenbord van mijn computer voel ik het zweet al opkomen in mijn handen. We zijn immers niet zo goed gewend om onszelf zo bloot te geven. Daan, je raakt met je blog een kern van de zaak. Want is het niet zo, dat zo’n adviescommissie in de luxe positie zit om in een betrekkelijke anonimiteit tekunnen opereren. Je vraagt je bij deze beslissing onmiddellijk af wie het toch zijn hier in Amersfoort die “in alle wijsheid” zo’n advies denken te kunnen uitbrengen. Democratisch is het in ieder geval niet. Ik zou graag openheid van zaken willen. Welke mensen zitten in de commissie “de Back”. Wie hebben er allemaal een eenmalige subsidieaanvrage ingediend voor een journalistieke productie en waarvoor precies en wie hebben er een toewijzing gekregen. Ik misgun niemand zijn broodnodige subsidie. Ikzelf zit in een clubje dat een afwijzing heeft ontvangen. Jammer, pech gehad dan maar niet. We gaan toch door, tegen de verdrukking (of is het onderdrukking?)in. Maar het idee is onverteerbaar dat er anoniem beschikt wordt over toewijzingen omdat je dan niet kunt beoordelen of er dan toch niet sprake is van vriendjespolitiek. Wat belangrijk is voor Amersfoort, dat maken wij met elkaar uit en in alle openheid. Ik kies voor Rob! Joke

 • fokkemijn says:

  Graag wil ik naar aanleiding van bovenstaande berichten wat toelichting geven op het subsidieproces voor eenmalige culturele en journalistieke projecten. De gemeente vraagt een onafhankelijke commissie (de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat, kortweg BACK) advies uit te brengen over de aanvragen. Hierin zitten experts vanuit allerlei disciplines: beeldende kunst, journalistiek, nieuwe media, muziek enz. Zij beoordelen o.a. de artistieke en journalistieke kwaliteit van de aanvragen. Die beoordeling laten we over aan de experts. De BACK-leden zijn aangesteld door het college, na een openbare sollicitatieprocedure. Zij werken volgens het reglement en toetsen de aanvragen aan de subsidieregelingen. Het advies van de BACK wordt over het algemeen overgenomen. Doe je dat als gemeente niet, dan is het snel gedaan met het bestaansrecht van zo’n adviescommissie. Indertijd is juist voor deze werkwijze gekozen om het subsidieproces meer transparant te laten verlopen. In het gemeentelijke subsidieregister kun je zien welke organisaties/projecten subsidie hebben ontvangen. Onder het programma cultuur staan ook de incidentele subsidietoekenningen cultuur en journalistiek. Die zijn echter niet apart gelabeld. Ik zal vragen of dat duidelijker kan. Het overzicht van alle aanvragen (toegekend en afgewezen) kan bij mij opgevraagd worden. We publiceren de adviezen van de BACK en de afwijzingen niet, omdat dat voor de aanvrager wellicht een negatief effect kan hebben als er bijvoorbeeld nog een aanvraag bij een fonds loopt. Hieronder de linkjes naar de BACK, de subsidieregelingen en het subsidieregister. Als er vragen zijn, neem dan gerust contact op met mij.
  Ik (Fokkemijn Verwers) ben vanuit mijn functie bij het team cultuur van de gemeente Amersfoort secretaris van de BACK en verantwoordelijk voor het afhandelen van de incidentele subsidieaanvragen cultuur en journalistiek.

  http://www.amersfoort.nl/4/participatie/Adviesorganisaties/Brede-Adviesgroep-Cultureel-Klimaat.html

  http://www.amersfoort.nl/4/cultuur/Kunst-en-cultuur-Subsidies.html

  http://www.amersfoort.nl/subsidieregister.html

Geef een reactie