Start besluitvorming over de Regionale Energiestrategie 1.0

Start besluitvorming over de Regionale Energiestrategie 1.0

Uit een bericht van de gemeente Amersfoort:

Voor een leefbare en gezonde regio Amersfoort is het nodig duurzame energiebronnen te gebruiken. Hiervoor is een plan in de maak waarin op een kaart wordt aangegeven welke plekken geschikt zijn en zouden kunnen zijn voor de opwek van energie via zonnepanelen en windmolens. Op 18 mei 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten het plan voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat gebeurt ook in alle andere regiogemeenten.

Vanaf de start van de RES zijn regelmatig organisaties, belangenvertegenwoordigers en bewonersverenigingen uitgenodigd om mee te denken en praten over de ontwikkeling van de RES. Inwoners kunnen op dit moment via het online platform Metamersfoort/RES hun reactie geven op de voorgestelde gebieden en over andere kansen die nog niet zijn genoemd in het voorstel. De resultaten uit deze onlineparticipatie worden aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun bespreking en besluitvorming over het RES-bod 1.0 en de uitwerking daarvan de komende jaren.

De RES 1.0 is het vervolg op het Concept RES van 2020. De regio Amersfoort doet daarin aan het Rijk een aanbod om in 2030 0,5 terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is nu verder uitgewerkt in het plan RES 1.0.  Voor de gemeente Amersfoort geldt dat alle lopende projecten en nog te onderzoeken locaties passen binnen de eerder opgestelde beleidskaders voor grootschalige opwek.

Wethouder Fatma Koser Kaya: ‘We vinden het vooral van belang dat lokale bewoners en bedrijven voor een deel eigenaar kunnen worden van windmolens en zonnepanelen. Zodat zij ook mee kunnen delen in de opbrengsten, naast de winst van een schone lucht en een gezonde stad. In onze stad zijn al een paar mooie initiatieven van energie coöperaties die door bewoners zijn opgezet en ik hoop dat daar nog vele bij zullen komen de komende jaren. De gemeente wil hier graag bij helpen.’

Vervolg

Op 8 juni en 22 juni aanstaande bespreekt de gemeenteraad de RES 1.0. Na besluitvorming in alle gemeenteraden van de regio wordt de RES op 1 juli 2021 aangeleverd aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale ambities. Iedere twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. Het gesprek met organisaties, bewoners en bedrijven zal ook in de aanloop naar de volgende versie worden voortgezet.

Het document is online in te zien.

 

Delen
29 mei 2021No comments
Comments

Comments are closed here.